ساختار شکست ریسک

ساختار شکست ریسک:

این روش ابزار موثری جهت شناسایی هدفدار و طبقه بندی شده ریسک ارایه می دهد. RBS واقع یک ساختار سلسله مراتبی از ریسکهای پروژه است. RBS پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک ابزار قوی در جهت فهم ریسک های پروژه به خدمت گرفته شوند.

RBS می تواند در جهت فهم چگونگی توزیع ریسک در فازهای مختلف یک پروژه، کمک کرده و زمینه را جهت مدیریت موثر ریسک فراهم سازد. در واقع RBS از همان ایده ی WBS نشات می گیرد که هم اکنون به بزرگترین ابزار مدیریت پروژه مبدل شده است [۳].

 مرحله شناسایی ریسکها:

سطح اول RBS می تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت تهیه لیست ریسکها، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمام ریسکهای پروژه، در فاز شناسایی ریسکها، پوشش داده شده اند.

این کار از طریق روش های مختلف می تواند صورت گیرد مثلاً طی جلسات Brain Storming و یا یک Workshop شناسایی ریسک صورت گیرد. به این ترتیب که می توان از شرکت کنندگان دعوت کرد تا در سطوح اول و دوم RBS، ریسکهای مطرح را در هر یک از زمینه های اصلی شناسایی کند [۴].

 

 مرحله ارزیابی ریسک ها:

ریسک های شناخته شده می توانند براساس منبع خیزش آن بخشهای مختلف RBS تخصیص داده شوند. این کار کمک می کند تا منابع اصلی ریسک خیز، در پروژه معین شود.

مثلاً با بررسی ریسکها در بخش ریسکهای تکنولوژیکی متوجه می شویم که در بخش Application و در زیر گروه personal skills and experience ریسکهای زیادی ظاهر می شود.

برای تعیین زمینه های مهم ریسک خیز، یک روش ساده اندیشانه، شمارش تعداد ریسکها در هر کدام اززمینه ها می باشد. اگر چه در بسیاری از مواقع، این روشبا نادیده انگاشتن حساسیت ریسکها، می تواند گمراه کننده باشد، به این ترتیب که ممکن است یک آیتم مهم ریسک به اندازه جمع چندین آیتم دیگر، اهمیت داشته باشد. راه بهتر آنست ه به هر آیتم ریسک، متناسب با همیت آن، نمره بدهیم [۵].

شناسایی و ارزیابی ریسک های مختلف در دو قالب اثر ریسک و احتمال وقوع:

بررسی و تحلیل ریسک:

این کار شامل بررسی هر کدام از عوامل ریسک است که در بالا معرفی دش و مشخصات مهم ریسک را به شرح زیر تعیین می کند:

۱ـ خاستگاه و منبع یک فاکتاور

۲ـ دلیل بالقوه ی آن

۳ـ ماهیت

۴ـ دامنه ی تاثیر در صورت محقق شدن

با این روش درک مناسبی ازریسکها بدست می آید.

کمی کردن و اولویت بندی ریسک ها:

همانطور که قبلاً هم اشاره شد از دو روش زیر جهت اولویت بندی ریسک استفاده می شود:

۱ـ اولویت بندی براساس درصد احتمال وقوع

۲ـ اولویت بندی براساس دامنه ی تاثیر در صورت وقوع