سازمان هاي بالغ و نابالغ:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

  • نظريه سازمان هاي بالغ و نابالغ:

يکي از نظريه پردازان برجسته مديريت به نام (آرجريس[1])مي گويد:سازمان ها هم مثل انسان ها دو نوعند يک دسته سازمان هاي بالغ و دسته ديگر سازمان هاي نابالغ که در اين راستا سازمان هاي بالغ داراي ويژگي هاي چون برنامه ريزي،سازماندهي،کارمند يابي،هدايت و رهبري، هماهنگي و بازبيني،ارتباطات ،گزارش دهي و بودجه هستند و اغلب اين نوع سازمان هاي بالغ و پيشرو و داراي اداره هاي قوي روابط عمومي مي باشند که به طور عهده زير نظر مدير عامل و رئيس سازمان انجام وظيفه مي کنند و اين بستگي به نوع طراحي سازمان دارد.

اصولاً روابط عمومي براي دستيابي به اهدافي چون ايجاد افکار مساعد وخلق گرايش هاي مطلوب در ميان گروه هاي داخل و خارج سازمان،جهت دادن به آن دسته از طرز تفکرهايي که هنوز کل و حالت مخصوص و مشخص نگرفته اند.بلا اثر ساختن و عقيم گذاشتن عقايد و نظرات خصومت آميز و حفظ نگهداري افکار و عقايد مساعد و موافق در مديريت جديد به وجود آمده است.(فرهنگي،1373، 15).

(گرونيک و هانت،1984 ):  معتقدند که يک سيستم سازماني شامل پنج زير سيستم اصلي است.[2]

-زير سيستم توليد

-زير سيستم توزيع (مسئول بازاريابي و توزيع)

-زير سيستم نگهداري(مسئول هماهنگ سازي وظايف کارکنان يعني پرسنل آموزش)

– زير سيستم انطباق دهنده(مسئول کمک به انطباق يافتن سازمان با تغيير با دايره برنامه ريزي)

– زير سيستم مديريت (مسئول کنترل و يکپارچه سازي زير سيستم هاي ديگر)

در اين مدل سيستمي روابط عمومي به عنوان بخشي از زير سيستم مديريت يک سازمان به شمار مي رود.(حبيب زاده،1390،166).

کاربرد سيستم ها کمک ميکند تا توجه به سوي پيوندهاي مهم ميان سازمان و کارکردهاي آن و نيز ميان سازمان و گروه هاي کليدي بيروني معطوف شود.روابط عمومي در نقش گسترش دهنده قلمرو،کمک مي کند تا يک سازمان از تغييراتي که در محيط به وقوع مي پيوند و آگاه شود و به آن در انطباق با شرايط در حال تغييري که با آن مواجه است،ياري رساند (همان منبع). همچنين گوئل کوهن در کتاب “مرد مداري “روابط عمومي در سازمان را چنين توضيح مي دهد:

واحد روابط عمومي در انديشه مسائل بسيار حساس و عميقي است که هيچ در سازماني که سرگرم انجام وظايف و مسئوليت هاي روزانه است،متوجه آنها نمي شود.واحد روابط عمومي در هر سازمان هموار کننده فاصله موجود بين مدير،کارکنان،موسسه و مردم است.واحد روابط عمومي کارکنان را در ابزار عقيده تشويق مي کند و برخي امور را براي سنجش افکار و بررسي گروهي ،در اختيارات آنان قرار مي دهد و بدين طريق،اعضاي سازمان را در تصميم گيري شريک مي کند و کارکنان را از شخصيت والا و مسئول برخوردار مي سازد.روابط عمومي در هر سازمان ،تبليغ نشر مطالب و عقايد کاذب و آگهي هاي بازرگاني (که فعاليت هاي يک جانبه اند) بلکه، روابط عمومي از اين وسايل براي رسيدن به يک هدف والا ياري مي گيرد،آنها که تنها  به درج نام و عکس مدير سازمان خود در مطبوعات وساير رسانه هاي همگاني دلخوش مي دارند.از مباني و حداقل دانش روابط عمومي بي خبرند،زيرا روابط عمومي و فرايند آن در وهله نخست يک (ارتباط) است و ارتباط نيز همچنان که گفته شد،زماني بازدهي و تکامل فزاينده خواهدداشت که دو جانبه و دوراني باشد(کوهن 1357،73،حبيب زاده ،1390).

  • مديريت بر مبناي هدف (MBO) [3]

يک نگرش متداول،فرايندي است که مديريت بر مبناي هدف ناميده مي شود.به عبارت ديگر،طراحي يک استراتژي که هدف خاص يک سازمان را تامين کند.مديريت بر مبناي هدف روي اين طرز تفکر تمرکز پيدا مي کند.طبق گفته رابرت ئي . سيمونس،مولف کتاب مديريت عمليات ارتباط(بهره گيري از مديريت بر مبناي هدف توليد پيام هاي روا و همچنين ايجاد معيارهاي براي ارزيابي نتايج عمليات به وسيله آنها را تضمين مي کند).(ويلکاکس،1386، 251،حبيب زاده ،1390).

نورمن آر.نيجروتي[4]. هر آلن[5] (1983)، در کتاب خود با عنوان مديريت روابط عمومي بر مبناي هدف[6] .

9 مرحله اصلي مديريت بر مبناي هدف را که مي توانند به يک دسته اندکار روابط عمومي در بهره برداري موثر از هر چيز (از مطالب خبري ساده گرفته تا برنامه ارتباطي چند منظوره) کمک کنند مورد بررسي قرار مي دهند.اين مراحل عبارتند از:

  • هدف کارفرما/ارباب رجوع،هدف از برقراري ارتباط چيست و ارتباطات چگونه موجب ارتقا يا موفقيت سازمان مي شود؛اهداف ويژه اي چون (آگاه کردن مشتريان از کيفيت بالاي محصول)مهمتر از (آگاه کردن مردم از خود محصول) مي باشد.
  • مخاطب/عموم:پيام بايد به دست چه کسي برسد ومخاطبان چگونه مي توانند به سازمان در دست يابي به اهدافش کمک کنند،ويژگي مخاطبان چيست و چگونه مي توان از اطلاعات جمعيت شناختي براي طراحي پيام بهره گرفت ومخاطب اصلي عمليات ترغيب کدام بخش مردم است.
  • اهداف مخاطبان ،مخاطبان به دنبال دانستن چه چيزي هستند و چگونه مي توان پيام را طبق علايق و سليقه هاي مخاطبان طراحي کردمصرف کنندگان بيش تر علاقه مندند که بدانند يک رايانه جديد چگونه بهره وري آنها را افزايش خواهد داد.
  • کانال هاي رسانه اي ،کانال مناسب و دست يابي به مخاطبان چيست و چگونه کانال هاي متعدد(رسانه هاي خبر به دستاوردها،رويدادها ويژه و مستقيم)موجب تقويت پيام ارسال شده نزد مردم مي شوند؟ممکن است يک آگهي بهترين وسيله آگاه کردن مردم از يک محصول جديد باشد؛اما يک آگهي بهترين وسيله آگاه کردن مردم از يک محصول به مشتري،ابزار مهمتري است.

اهداف کانال رسانه اي،يک رسانه به دنبال چه چيزي است و چرا يک انتشارات خاص به اطلاعات علاقه دارد،يک روزنامه محلي اساساً به داستاني راجع به يک رويداد محلي علاقه مند است.

[1]. argris

[2]. Grunig&Hunt

[3]. Management by objective (mbo)

[4]. Norman r.nager

[5]. T.harret allen

[6]. Public relations management by objectives