سنجش سرمايه فكري://پایان نامه درباره سرمایه فکری

) روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري :

1-12-2-2) ارزش افزوده اقتصادي:

ارزش افزوده اقتصادي، بعنوان یکی از اندازه هاي عملکردي مبتنی بر ارزش، در زمان پیدایش محبوبیتی فوق العاده بدست آورد . این روش بطور نسبی یکی از جدیدترین روشهاي ارزیابی عملکرد سازمانی می باشد که توسط استیوارت و شرکت مشاوره نیویورك توسعه داده شد . این روش بر حداکثر کردن ثروت سهامداران متمرکز است . ارزش افزوده اقتصادي، جریان نقدي ایجاد شده (پس از کسر مالیات)توسط شرکت منهاي هزینه، صرف سرمایه شده است. که این جهت ایجاد آن جریان نقدي بوده است. پس این در واقع نشان دهنده سود واقعی در برابر سود روي کاغذ است . ارزش افزوده اقتصادي به عنوان تفاوت بین فروش خالص و مجموع هزینه هاي عملیاتی، مالیات ها و هزینه هاي سرمایه می باشد در حالیکه هزینه هاي سرمایه از طریق ضرب هزینه متوسط سرمایه موزون در کل سرمایه (سرمایه گذاري شده ) محاسبه می شود. در عمل، ارزش افزوده اقتصادي زمانی افزایش می یابد که میانگین موزون هزینه سرمایه، کمتر از بازگشت به دارایی هاي خالص و یا بالعکس باشد .در حال حاضر روش ارزش افزوده اقتصادي به نحو مطلوبی استقرار یافته است و بطور فزاینده اي شرکت هاي بزرگ در حال پذیرش آن بعنوان پایه اي براي برنامه ریزي تجاري هستند . بعبارتی تغییر در ارزش افزوده اقتصادي معیاري بدین نحو فراهم می کند که آیا سرمایه فکري سازمان اثربخش بوده یا خیر . بدیهی است در این حال، ارزش افزوده اقتصادي یک اندازه جایگزین براي سرمایه فکري می باشد و اطلاعات دقیقی از میزان تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد شرکت فراهم نمی کند.( همتی و همکاران)

2-12-2-2) ارزش نامشهود محاسبه شده :

مدل ارزش ناملموس محاسبه شده، بر پایه این فرض بنا شده است که درآمد مازاد یک شرکت، براي مثال درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمایه فکري آن ناشی می شود . به بیان دیگر با بکارگیري دارایی هاي فیزیکی، درآمد یک شرکت حداکثر به متوسط درآمد آن صنعت نزدیک می شود و تنها با بکارگیري سرمایه فکري است که یک شرکت به درآمد مازاد دست می یابد .(همان منبع)

3-12-2-2) روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري روش كارت امتيازي متوازن :

اين روش كه توسط كاپلان و نورتون توسعه داده شد، سعي مي كند اهداف بلند مدت و كوتاه مدت، اندازه هاي مالي و غير مالي، شاخص هاي پيش رو و پس رو و نيز جنبه هاي داخلي و خارجي سازمان را متعادل نمايد .بطور كلي چهار منظر مشتري، مالي، فرايند هاي داخلي و نيز يادگيري و رشدجهت ترجمه سطوح بالاي استراتژي به معيار هاي واقعي بكار گرفته مي شوند و همراه با هر منظر، اهداف، شاخص ها، معيارها و مقدمات مورد نياز فهرست مي گردند .همچنين ارتباط ما بين هر يك از اين جنبه هاي چهار گانه مي بايد ملاحظه گردد. در مقايسه با اندازه هاي حسابداري سنتي، كارت امتيازي متوازن كانون توجه را از سوي شاخص هاي مالي خالص به نحوي تغيير داده است كه سه اندازه كليدي موفقيت غير ملموس را در برگيرند . اينها تقريبا معادل با سه بخش سرمايه فكري هستند كه سرمايه انساني( دانش و تجربه افراد) ، سرمايه ساختار ي(دانش نهفته در سيستم ها و فرايند هاي سازما ن( و سرمايه مشتر ي( ارتباطات مشتر ي) نام دارند. بر اين اساس جنبه هاي ياد شده مي توانند بطور مناسب جهت ارزيابي شرايط موجود مديريت دانش و ارزيابي آن تطبيق داده شوند. اگرچه بكارگيري روش ” كارت امتيازي متوازن “مشكل مي باشند، ولي نتايج حاصله از آن بسيار متعادل تر مي باشد . (همان منبع)

4-12-2-2) روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري هدايت كننده اسكانديا:

اسكانديا بطور وسيعي ابزار ها و روش هاي مختلف اندازه گيري سرمايه فكري را تجربه كرد و سرانجام ابزار اندازه گيري خاص خود را تحت عنوان هدايت كننده اسكانديا به همراه مدل ايجاد ارزش مربوطه توسعه داد . هدايت كننده ابزاري جهت ارزيابي دارايي هاي نرم يك سازمان است كه همچون يك سيستم گزارش دهي مديريت، به مديران در به تصوير كشيدن و توسعه شاخص هايي كه دارايي هاي غير ملموس را بازگو مي كنند كمك نموده و آنان را در جهت آينده راهنمايي مي كند .هر واحد سازماني نياز دارد تا شاخص هايي از سرمايه فكري را براي توسعه آتي سازمان بحراني است را ايجاد نمايد . اودينسون به عنوان معمارمباحث ابتكاري فوق در شركت اسكانديا، يك مدل جامع و پوياي گزارش دهي سرمايه فكري كه هدايت كننده نام داشت را با پنج حوزه؛ مالي،مشتري، فرايند ها، بازسازي و توسعه، و انسان توسعه داد . براساس مدي اسكانديا، فاكتور هاي پنهان سرمايه انساني و ساختاري وقتي با يكديگر تركيب شود سرمايه فكري را تشكيل مي دهند. (همان منبع)

 5-12-2-2) كيوي توبين:

روش كيوي توبين، توسط جيمز توبين برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. اين نسبت ارتباط بين ارزش بازار يك شركت و ارزش جايگزيني آن شركت( هزينه جايگزيني دارايي هاي آن شركت) را اندازه گيري مي كند . به صورت تئوري در بلند مدت اين نسبت به سمت واحد ميل مي كند، اما شواهد تجربي نشان مي دهد كه در همين زمان اين نسبت مي تواند به طور معناداري با عدد يك متفاوت باشد .نسبت كيوي توبين در اصل بسيار شبيه به نسبت بازار به دفتر مي باشد با اين تفاوت كه توبين در هنگام محاسبه، هزينه جايگزيني دارايي هاي فيزيكي را به جاي ارزش دفتري دارايي هاي فيزيكي بكار مي گيريد . نسبت حاصله به اين شكل بكار مي رود كه، چنانچه نسبت كيوي يك شركت، بزرگتر از مقدار واحد و نيز بزرگتر از مقدار كيوي رقابتي باشد، شركت مزبور توانايي كسب سود بيشتر از شركت هاي مشابه را داراست. (همان منبع)