سودآوري سرمايه در گردش:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

سودآوري و شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش :

مديران ميتوانند از طريق كاهش مدت زمان نگهداري موجودي كالا و كاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتيجه كاهش چرخه ي نقدينگي ايجاد ارزش نموده و سودآوري خود رابهبود بخشند. كاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داري موجودي كالا و مدت زمان پرداخت حسابهاي پرداختني و در نتيجه چرخه ي نقدينگي كوتاه تر موجب بيشتر شدن سودآوري شركتها ميشود. برعكس اين قضيه نيز صادق است. همچنين شركتها با نگهداشتن چرخه ي نقدينگي و اجزاي تشكيل دهنده آن در حد بهينه ميتوانند به سودآوري بالايي دست پيداکنند.براي مشخص شدن ارتباط بين سودآوري و شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش به نمونه هايي از تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است اشاره مي شود. و داده هاي آماري تعدادي از اين تحقيقات براي روشن تر شدن بحث ذكر مي گردد.

گارسيا[1]و همكاران(2007) با مطالعة شركتهاي كوچك و متوسط اسپانيايي در طي دوره زمانی2002-1996 انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه مديران مي توانند از طريق كاهش مدت زمان نگه داري موجودي كالا و كاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتيجه كاهش چرخة نقدينگي ايجاد ارزش نموده و سودآوري خود را بهبود بخشند . در اين مطالعه آنان ميانگين داده هاي آماري مربوط به شركت هاي با سود آوري بالا و شركت هاي با سودآوري پايين يا زيان ده را با هم مقايسه كرده اند. جدول(2-1-1) نشان دهنده اين موضوع است.

جدول (2- ۱-1) مقايسه شاخص هاي مرتبط با سرمايه در گردش در شركت هاي سودآور و كم سود ده )اسمیت[2]،1980)

شركت هاي سودآور شركت هاي كم سود ده

و يا زيان ده

شاخص هاي عملكرد و مديريت

سرمايه در گردش

۰,۱۸۵۱ -۰,۰۰۶۰ بازده دارايي ها(ROI)
        روز ۶۵,۵۵۸۳            روز ۸۱,۸۸۵۶ مدت زمان نگهداري موجودي
       روز ۹۴,۱۹۱۴          روز ۹۷,۰۰۳۱ مدت زمان پرداخت حساب هاي پرداختني
       روز ۹۳,۶۶۷۲           روز ۹۷,۴۹۲۰ مدت زمان دريافت حساب هاي دريافتي
       روز ۶۵,۱۳۵۰          روز ۸۲,۴۳۱۴ چرخه نقدينگي

 

همانطور كه در جدول( 2-1-1)مشخص است ، شركت هاي سودآور داراي مدت زمان نگه داري موجودي، پرداخت حساب هاي پرداختني، دريافت مطالبات و چرخه نقدينگي به مراتب كمتري نسبت به شركت هاي كم سود ده يا زيان ده هستند . لازم به ذكر است تجزيه و تحليل همبستگي بين شاخص ها ي اشاره شده در جدول(2-1-1) بيان شده است.دلف[3] در مطالعه اي كه بر روي شركتهاي بزرگ بلژيكي در دورة زماني1996-1992 انجام داد به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي بلژيكي مي توانند سودآوري شان را به وسيلة كاهش تعداد روزهاي وصول مطالبات، كاهش تعداد روزهاي نگه داري موجودي كالا و كاهش تعداد روزهاي پرداخت حسابهاي پرداختني و در نتيجه كاهش چرخة نقدينگي خود، افز ايش دهند.(جدول ۲-1-2 ) وانگ[4]( 2002 ) نيز يك نمونه از شركتهاي تايواني و ژاپني را طي دوره1996- 1985 مورد بررسي قرار داد و دريافت كه چرخة نقدينگي كوتاه تر با عملكرد عملياتي بهتر مرتبط مي باشد.يافته هاي بوت [5]و همكاران ( 2006 ) مبين اين مساله است كه سازمانها با نرخ موجودي كالاي بالا به احتمال زياد عملكرد مالي بدي دارند . اين نتايج با يافته هاي شين و سوئنن [6]كه يك ارتباط منفي قوي ين چرخة نقدينگي و سودآوري شركتهاي آمريكايي شناسايي كردند، سازگار است.

[1].Garcia

 

[2]. Smith

[3]. Deloof

[4]. Wang

[5]. Boute

[6] .Shin  & Soenen