شروط اصلي گمرک//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

شروط اصلي وكليدي

 کنوانسیون بازنگری شده کیوتو سبب افزایش تسهیلات تجاری از طریق الزامات قانونی در قالب فصول، ‌ضمائم و بندهای خاص خواهد شد.[1] این الزامات، ‌بکارگیری ساده اما کارای رویه ها در جهت به حداکثر رساندن تسهیلات برای کالاها و مسافران را به تفصیل بیان می دارد. ضمائم عمومی کنوانسیون بازنگری شده، اصول ذیل را که گمرکات پیشرفته باید به اجرا گذارند،‌ توصیه می کند:

1- رویه های ساده و یکسان (رویه های استاندارد)

2- توسعه و بهبود و مستمر فن آورهای مربوط به کنترل های گمرکی

3- حداکثر استفاده از فن آوری اطلاعات

4- رویکرد مشارکتی بین گمرک و تجارت

ادارات گمرک به طور سنتی، محمولات را وقتی که وارد مرزهای کشورشان می‌شود مورد بازرسی و انجام تشریفات گمرکی قرار می‌دهند. حجم عظیم تجارت بین‌الملل، اضافه شدن مسائل امنیتی، لزوم تسریع در ترخیص برای جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورود. لزوم اغلب کنترلها به هنگام صدور به جای ورود، …. باعث گردید که سازمان جهانی گمرک، به عنوان مسئول بین‌المللی گمرکات عضو استانداردهایی را برای کنترل محمولات به هنگام عبور از مرز تدوین و به تایید کشورها و ارگانهای بین‌المللی مسئول برسانید. این استانداردهای کنترلی بر دو پایه الف) “گمرگ با گمرک” (11 استاندارد) و ب) “گمرک با بازرگانی” (6 استاندارد) استوار است که خلاصه آنها به شرح زیر می‌باشد.[2]

گفتار دوم- استانداردگمرك-گمرك

گمرکات کشورها برای بالابردن امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل توسط استانداردهای مشترک و پذیرفته شده بایستی با یکدیگر همکاری نمایند. این رکن امنیت لازم برای مقابله با تروریسم و جرائم فراملیتی فراهم خواهد کرد. لذا گمرکات بایستی توانایی بازرسی و کنترل کانتینر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراین یکی از اصول این رکن شناسایی محموله های پرخطر با استفاده از اطلاعات الکترونیکی پیش از ورود می باشد. در عین حال با استفاده از تکنولوژی اشعه ایکس و گاما و دستگاههای کشف اشعه مانع کاهش سرعت تجارت گردد.

این چارچوب از ابزارهایی نظیر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، دستور العمل مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه و برنامه های ملی اقتباس شده است.

 بند اول- مدیریت منسجم زنجیره عرضه

ادارات گمرک باید رویه‌های کنترلی گمرکی یکپارچه به شرحی که در راهنمای گمرکی سازمان جهانی گمرک درخصوص مدیریت یکپارچه زنجیره عرضه درج گردیده را بکار ببرند.

بند دوم- مجوز بازرسی محموله

ادارات گمرک باید اجازه داشته باشند که محمولات را به هنگام حرکت از مبداء خروج، ترانزیت (از جمله بر روی عرشه) یا به هنگام ترانشیب بازرسی نمایند.

بند سوم- تکنولوژی مدرن در تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسی نا محسوس و تجهیزات کشف اشعه ای باید در دسترس بوده و برای انجام بازرسی‌ها با تکیه بر فنون ارزیابی خطر مورد استفاده قرار گیرد. این تجهیزات برای بازرسی کانتینرهای دارای خطر بالا و سایر محمولات برای پرهیز از ایجاد تاخیر درتجارت قانونی مورد نیاز می‌باشند.

بند چهارم- سیستم‌های مدیریت خطر

ادارات گمرک باید یک سیستم مدیریت خطر برای شناسایی کانتینرهای بالقوه دارای خطر بالا و خودکار کردن این سیستم ایجاد نماید. این سیستم باید شامل مکانیسمی برای تایید ارزیابی خطر، هدف‌گیری صحیح و مشخص کردن بهترین اقدامات باشد.[3]

بند پنجم- محمولات یا کانتینرهای دارای خطر بالا

محمولات و کانتینرهای دارای خطر بالا، آنهایی هستند که اطلاعات کافی از اینکه این محمولات کم خطر می‌باشند، وجود نداشته و اطلاعات تاکتیکی آنها را دارای خطر بالا نشان می‌دهد، یا آنهایی می‌باشند که براساس متدلوژی ارزیابی ردیابی خطر مبتنی بر عناصر اطلاعاتی مرتبط امنیتی به عنوان محمولات دارای خطر بالا شناخته شده اند.

بند ششم- اطلاعات الکترونیکی قبلی

ادارات گمرک باید ارائه اطلاعات الکترونیکی قبلی در خصوص کالا و محمولات کانتینری در زمان مناسب به منظور امکان انجام ارزیابی خطر را الزامی کند.

بند هفتم- مشخص کردن هدف و ارتباطات

ادارات گمرک باید به منظور مورد هدف و بازرسی مشترک قرار دادن، مجموعه استاندارد شده ضوابط هدف‌گیری و ارتباطات واجد شرط و یا مکانیسم‌های تبادل اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد. این عناصر در توسعه آینده یک سیستم شناسایی متقابل کنترل‌ها کمک خواهد نمود.[4]

بند هشتم- اقدامات اجرایی

ادارات گمرک باید گزارشات آماری از اقدامات اجرائی از قبیل تعداد محمولات مورد بازرسی قرار گرفته، کشف محمولات دارای خطر بالا، وارسی انجام شده در خصوص محمولات خطرناک، … تهیه و نگهداری کنند.[5]

بند نهم- اشتراک ارزیابی با سایر مقامات

ادارات گمرک باید با سایر مقامات ذیصلاح برای انجام ارزیابی‌های امنیتی درخصوص جابجائی کالا در زنجیره عرضه بین‌المللی همکاری کند و به رفع فوری مشکلات و شکاف‌های مشخص شده اقدام کند.

[1] Ibid.

[2] گمرك ايران،‌ دفتر آمار و فناوري اطلاعات وا رتباطات،‌آمار تجارت خارجي، و… 1385-ص89.

[3] As referred to in the Preamble and Art. III(e) of the Founding Convention. The Convention on

Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariffs and the Convention on the

Valuation of Goods for Customs Purposes were signed on the same day as the Founding

Convention, namely the 15th December, 1950.

[4] Matsudaira, Trade Facilitation, Customs and the World Customs Organization: Introduction to

the WCO Trade Facilitation Instruments, Global Trade and Customs Journal, 2 (2007) 6, pp. 243 et

seq. (251).

[5] گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام گمرك، گزارش شماره 4، ويرايش اول، دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي،‌1387، ص27.