طبقه بندی نرم افزار:-پایان نامه درباره تنگناهای صادرات نرم افزار

طبقه بندی نرم افزار

نرم افزار را از دیدگاه های مختلف طبقه بندی می کنند که در اینجا به دو دیدگاه اشاره می شود:

1-6-1طبقه بندی نرم افزار از نظر پیچیدگی که به دو دسته تقسیم می شود:

الف: کمی شامل تعداد نفرات لازم برای طراحی و تولید، زمان مورد نیاز، هزینه، تعداد دستور العمل برنامه.

ب: کیفی شامل ضریب اطمینان بالا، سهولت استفاده، قابلیت های برنامه.

1-6-2طبقه بندی نرم افزار از نظر لایه های نرم افزاری

الف: نرم افزار های سیستم عامل

ب: نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم

پ: نرم افزارهای پایگاه داده، نرم افزارهای ارتباطی داده ها، نرم افزارهای مترجم

ت: نرم افزارهای مفسر

ث: نرم افزارهای کاربردی، نرم افزار های تسهیلاتی

به چهار لایه اول نرم افزارهای بنیادی می گویند که نرم افزارهای کاربردی و تسهیلاتی با استفاده از امکانات آنها نوشته می شود.( تارخ، محمد جعفر، امی، امیر علی ، 1381، تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزار).

1-7 ویژگی ها و تفاوتهای عمده کالا و خدمات نرم افزاری

  • نرم افزار حاصل اندیشه و تفکر است و در تولید محصول نرم افزاری، بطور کلی نیروی انسانی متخصص عامل اصلی است نه ماشین آلات و فرآیند تولید و ساخت.
  • تولید نرم افزار در مقایسه با تولیدات محصولات صنعتی و کشاورزی، با حداقل سرمایه و امکانات قابل عرضه است.
  • سرعت رشد و تحول تکنولوژی ساخت نرم افزار و محیط های بهره برداری آن با سایر رشته های صنعتی و مهندسی قابل مقایسه نیست.
  • آخرین فناوری های تولید نرم افزار به راحتی قابل حصول است و عقب ماندگی فناوری در تولید نرم افزار بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته مفهومی ندارد.
  • نرم افزار موجودی زنده است و محصولی است که پس از فروش (صادرات) باید سر پا نگه داشته شود بنابراین نرم افزار کالایی است دو بازار دارد. بازار آشکار (فروش) و بازار پنهان(پشتیبانی(.
  • نرم افزار فاقد قلمرو گمرکی است و به راحتی از یک نقطه جهان به نقطه دیگر جهان ارسال و عرضه گردد.
  • نرم افزار مشابه سایر کالاهای تجاری قابل قیمت گذاری نیست. شرایط و پیچیدگی های موضوع، تجربه تولیدکننده، ابزارهای به کارگرفته شده، امکانات و تسهیلات پیش بینی شده و سایر موارد قیمت آنرا شناور می سازد. حتی دو محصول نرم افزاری مشابه توسط دو تولید کننده می تواند دو قیمت متفاوت داشته باشد[1].

[1] (http:www.softexport.ir/iransoftware.2.asp)