می 9, 2021

طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا- قسمت ۳۴

از سوی دیگر مطالعات ممکن است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و یا متضاد باشند..
و نهایتا ممکن است مطالعات تا اندازه ای به یکدیگر شبیه بوده ولی حدودی از تناقضردر آنها دیده شود. تعیین ارتباط بین مطالعات با استخراج مفاهیم کلیدی هر یک از مطالعات و کنار هم گذاشتن آنها انجام می شود.

 

 

  1. در مرحله پنجم مطالعات به یکدیگر ترجمه می شوند. منظور از ترجمه مطالعات به یکدیگر تبدیل مفاهیم کلیدی آنها به یکدیگر است. در روند ترجمه مفاهیم به یکدیگر، مفاهیم کلیدی یک مطالعه باید در ارتباط تنگاتنگ با مفاهیم کلیدی مطالعات دیگر باقی بمانند. همچنین در روند ترجمه، مفاهیم کلیدی هر یک از مطالعات با مفاهیم کلیدی مطالعات دیگر مقایسه شده و در متاسنتز گنجانده می شوند.

 

  1. در مرحله ششم محقق از مطالعات اولیه یک «کل» ایجاد می کند. این کل که نتیجه نهایی متاسنتز است، تفسیری فراتر از هریک از مطالعات گنجانده شده در متاسنتز از پدیده مورد نظر ارائه می کند و در عین حال دربرگیرنده همه آنها نیز است، بگونه ای که اثر هر یک از مطالعات اولیه را می توان در این کل جستجو کرد.

 

 1. مرحله هفتم مرحله انتشار نتایج تحقیق است (رفائی شیرپاک و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۳).

 

۳-۵-۳- الگوسازی ساختاری تفسیری:
الگوسازی ساختاری تفسیری، روشی مناسب برای تحلیل تاثیر یک عنصر بر عناصر دیگر است. این متدولوژی بر ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم تاثیر می گذارد. به بیان دیگر ابزاری است که به وسیله آن می توان بر پیچیدگی بین عناصر غلبه کرد. الگوسازی ساختاری تفسیری یک روش تصمیم گیری است که بر مبنای قضاوت های گروهی گرفته می شود..تصمیم این است که: آیا رابطه ای بین عناصر وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن جواب، ارتباط آنها چگونه است؟ از طرف دیگر الگوی به دست آمده ساختاری است، به این معنی که ساختار کلی بر اساس مجموعه ای از روابط پیچیده بین عناصر اقتباس گردیده است و در نهایت الگوسازی است، یعنی اینکه روابط عناصر و ساختار کلی در یک الگوی گرافیکی مجسم می شود. (ثاکار و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۶).
۱-۳-۵-۳- گام های الگوسازی ساختاری تفسیری:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 • گام اول:

 

پس از مصاحبه با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید دانشگاه علوم انتظامی، (با تلفیق دو روش: تحلیل محتوی مصاحبه ها ومتاسنتز نظریه ها و ادبیات پیشین)ابعاد.الگو شامل(۵ بعد ورودی و۳ بعد خروجی) موثر بر ارزیابی عملکرد یگان های ناجا شناسایی گردید.

 

 

 • گام دوم:

 

پس از آن با ارائه پرسشنامه ای (پیوست ج)ابعاد، توسط خبرگان مصاحبه شده مقایسه شدند. که باتوجه به راهنمای پرسشنامه، و با بهره گرفتن از چهارحالت A، V، X و O رابطه مفهومی بین ابعاد تعیین گردیده است. (جدول ۷-۴)
V: یعنی i بر j تاثیر می گذارد.
A: یعنی i از j تاثیر می پذیرد.
X: یعنی i و j تاثیر متقابل دارند.
O: یعنی i و j بر یکدیگر بی تاثیرند.

 

 

 • گام سوم:

 

ماتریس خودتعاملی ساختاری استخراج گردید.جداول این ماتریس ازعلامت هایی تشکیل شده است که بیشترین تکرار را در نظرات مصاحبه شوندگان به خود اختصاص داده اند..
در این تحقیق چون ۹ نفر جداول را تکمیل نموده اند، اگر به عنوان مثال ۷ نفر در گام دوم (پرسشنامه) گفته اند بعد سیاست ها و قوانین برروی اعتبارات اثرگذاراست، طبق نظر اکثریت تاثیر سیاست ها و قوانین بر روی بعد اعتبارات تایید می شود (جدول ۷-۴).

 

 

 • گام چهارم:

 

روابط ثانویه بین ابعاد کشف گردیده است. درجمع بندی که درگام چهارم انجام می دهیم. به عنوان مثال پاسخگو درج نموده: بعد سیاست ها و قوانین براعتبارات تاثیر دارد و بعد اعتبارات بر بعد فرایندهای داخلی تاثیر دارد، ولی چون کار تکمیل پرسشنامه ذهنی است، پاسخگو در زمان تنظیم پرسشنامه تاثیر سیاست ها و قوانین بر هردو یعد دیگر را ثبت ننموده. لذا دراین گام خود محقق این موارد را اصلاح نموده است.
مثال: الف روی ب تاثیر دارد و ب روی ج تاثیر دارد . لذا الف روی ج تاثیر دارد (جدول ۸-۴).

 

 

 • گام پنجم:

 

ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی ازتبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دوارزشی(۰و ۱) شکل گرفته است.
عدد یک جایگزین علامت های X و Vو عدد صفر جایگزین علامت های A و O شود.
درصورتیکه این عمل برای تمامی سطرهای جداول انجام شود، ستون قدرت نفوذ از جمع سطرهای جدول حاصل می شود.. (ماتریس اثرگذاری= قدرت نفوذ )
در صورتیکه این عمل برای تمامی ستون های جداول انجام شود، ستون وابستگی ازجمع ستونی جدول حاصل می شود.. ماتریس اثرپذیری-وابستگی(جداول ۹-۴ و۱۰-۴).

 

 

 • گام ششم:

 

روابط و سطوح ابعاد مشخص می گردد.
* برای سطح بندی باید مجموعه خروجی ها و مجموعه ورودی های استخراج شود.
* مجموعه خروجی ها (سطرها) – تاثیر می پذیرد.
مجموعه ورودی ها (ستون) – تاثیر می گذارند.
*سپس مجموعه مشترک (روابط دوطرفه) که در دو مجموعه ورودی و خروجی تکرار شده اند- تاثیر دو طرفه.
با انجام مکرر این روش سطوح بعدی نیز مشخص می شوند..
اگردر این مرحله هیچ مجموعه یکسانی وجود نداشت نشان دهنده یک ناسازگاری درتعریف ارتباط میان ابعاد است که باید با نظر مصاحبه شوندگان اصلاح گردد.
پس از مشخص شدن همه سطوح می توان الگوی ساختاری تفسیری را ارائه نمود
سطح ۱ کمترین اهمیت را دارد (اثرپذیرترند) وآخرین سطح بیشترین اهمیت را دارد(اثرگذارترین) (جداول ۱۱-۴ و۱۲-۴ و ۱۳-۴).
۶-۳- جمع آوری داده ها در زمینه مورد نظر:
تصمیم به اینکه جمع آوری داده ها خاتمه یابد به عوامل متعددی بستگی دارد مثلاً محدودیت بودجه و زمان یا اینکه مخاطبان از حوصله پاسخگویی خارج شده باشند (گال و همکاران، ۱۹۹۶: ۱۱۴). لینکلن وگوبا چهار معیار برای یافتن زمان مناسب خاتمه دادن جمع آوری داده بیان کرده اند که عبارتند از:
تمام شدن منابع:
منابع دادهای (نظیر مطلعین کلیدی، تحلیل اسناد) تخلیه کامل شده باشند به این معنا که مطمئن شویم با کنکاش بیشتر به اطلاعات مفید بیشتر دست نمییابیم.
اشباع مقوله ها:
هنگامیکه درباره مقولاتی که داده ها را ذیل آنها کدبندی کردهایم به جمع آوری داده می‌پردازیم اما نسبت به تلاشی که میکنیم به اطلاعات مفید کمتری دست مییابیم، آنگاه به اشباع تئوریک در آن مقوله رسیدهایم.
ظهور الگوی مکرر:
هنگامی که محقق متوجه شود که داده ها دارای الگوی تکراری شده اند و با جمع آوری داده های بیشتر الگو تفاوتی نمی کند و به همان صورت تکرار میشود
دور افتادگی:
محقق در مییابد که داده های جدید از هسته اصلی مقوله یافتهها، خیلی دور و پرت هستند و خودشان تشکیل مقوله قابل توجه جدیدی را نیز نمیدهند.
۷-۳- جمع بندی فصل سوم:
در این فصل، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها، مشاهده، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات معرفی شدند. همچنین روش های تحلیل محتوا و الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به عنوان روش های تحلیل داده ها تبیین گردیدند. در نهایت نیز شاخص های ارزیابی پژوهش معرفی شده و اقدامات پژوهشگر جهت افزایش کیفیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مطالب گفته شده در فصل چهارم، ابتدا ادبیات پژوهش موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا، مصاحبه های صورت گرفته با فرماندهان و مدیران ناجا و اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تجزیه و تحلیل می‌گردند تا مفاهیم مورد نظر شناسایی گردند. سپس با بهره گرفتن از روش الگوسازی ساختاری تفسیری مفاهیم به دست آمده سطح بندی شده و الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا حاصل می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
همانگونه که در فصل قبل بیان شد، برای طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا، ابتدا باید داده های حاصل از مورد مطالعه (سازمان ناجا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پس از آن ادبیات پژوهش بررسی گردد.ادبیات پژوهش شامل نظریه ها والگوهای ارزیابی عملکرد داخل و خارج از کشور و تحقیقات و الگوهای پلیسی داخل ناجا و پلیس سایر کشورها است که در فصل ۲ این موضوعات به تفصیل بیان شدند. در زمینه مورد مطالعه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از میان ۵۰ مدیر راهبردی ناجا با ۹ مدیر که مشخصات آنها در جدول ۱-۴ آمده است، مصاحبه انجام شد. همچنین با تداوم ارتباط با ناجا، طی ۲۶ سال متوالی، فرایندها و اقدامات ناجا از نزدیک مشاهده شده و بررسی اسناد و مطالعات انجام شده موجود در این ناجا می تواند بر غنای پژوهش بیافزاید.
جدول ۱-۴) مشخصات مدیران عالی ناجا (مصاحبه شوندگان)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *