عمده ترين معايب SME-پایان نامه بهینه ساختن عمکرد بنگاه

همچنین عمده ترين معايب SMEها عبارتنداز:

 

الف)معمولاً مديريت سازمان‌هاي كوچك، توسط يك نفر انجام مي‌گيرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراين در سازمان‌هاي كوچك، مديريت حرفه‌اي و تخصصي، چندان اعمال نمي‌شود.

ب)در بازاري كه كالا يا خدمات خود را ارائه مي‌كنند، نقش تعيين كننده ندارند.

ج)كمبود منابع مالي جهت سرمايه در گردش.

د)ناتواني در ابعاد تجاري و بازاريابي محصولات در سطح جهاني، بعلت محلي و منطقه اي بودن بازار عرضه.

ه) قرار گرفتن در زير سطح استاندارد و ناكافي بودن بودجه هاي تخصيص يافته به امور تحقيق و توسعه.

تجربه كشورهاي موفق حاكي از اين است كه براي به ثمر رسيدن، تداوم و رشد SMEها يك دستگاه برنامه ريزي و نظارتي قوي مورد نياز است كه از حمايت ساير سازمان ها برخوردار باشد و پرداخت اعتبار صرف كافي نيست. (جمشیدی،م،1389،بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی،جلد68)

 

2-8-از عوامل بازدارنده و محدودکننده نوآوري  به ترتيب اهميت به شرح زير میتوان عواملی را برشمرد:

1- فقدان قوانين و مقررات حمايتي واضح و شفاف از SMEها

2- فقدان موسسات حمايت کننده از طرح‌هاي نوآورانه

3- فقدان و کمبود مشوقهاي مالياتي در خصوص تحقيقات نوآورانه

4- فقدان و يا کمبود شبکه‌هاي اطلاع رساني دولتي و خصوصي و بانکهاي اطلاعاتي

5- فقدان و يا کمبود خدمات مشاوره اي بازاريابي

6- عدم بکارگيري مناسب از تجارت الکترونيک و اينترنت

7- فقدان و کمبود تخصيص وام يا وام‌هاي کم بهره

8- فقدان و يا کمبود برگزاري نمايشگاه‌هاي محصولات و نتايج حاصل از فعاليت هاي نوآورانه.(روزبهانی،ش ،1387،بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد واحد تهران)

 

همچنین از موانع بروز نواوری نیز میتوان عوامل دیگری را نیز برشمرد که عبارتند از:

انحصارگراها: کسانی که ذهنهای خشک وغیرخلاق دارند و هر فکر جدیدی از نگاه آنها محکوم است؛

قضاوت کنندگان: گروهی هستند که با قضاوتهای نابجا و عجولانه ی خود مانع بروز ایده های نو می شوند؛

مالکان:  معمولا قدرت از موفقیت برای مالکان مهمتر است – آنها دشمنان پنهان و غیر قابل باور خلاقیت هستند؛

رقبا: رقیبان هم در خارج و هم داخل شرکت با هر فوت و فن(حقه) قابل تصوری نوآوری را به سمت خود می برند؛

دروازه بانها(Gatekeeper): گروهی که دسترسی به هر چیزی را در بدو ورود کنترل می کنند، آنها دسترسی به منابع، قدرت و تصمیم گیری ها را بلوکه می نمایند.(رضانیا،ه،1388،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)

در اینجا به برخی از عوامل شکست نواوری نیز اشاره میگرددکه عبارتند از:

-نبود فرهنگی كه از نوآوری حمایت كند

-تخصیص ندادن منابع كافی

– توسعه نـدادن ابـزارها و سنجشهـای انـــدازه گیری پیشـرفت

-عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم های نوآوری؛

– فقدان یك سیستم ایده پرداز مدیریتی

(رضانیا،ه،1388،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)

نهایتامجموعه ای از نهادها نیز وجود دارند که از نواوری حمایت مینمایند:

  1. دانشگاه ها
  2. لابراتوآرهای ملی(برای تست فعالیت های بخش خصوصی)
  3. گروه های تحقیق و توسعه صنایع
  4. پارک های علمی و تکنولوژی

5.خدمات پشتیبان( حوزه های قضایی و حقوقی)(رضانیا،ه،1388،مدیریت نواوری،چاپ اول،انتشارات پگاه)