عوامل مؤثّر بر عملکرد سازمانی/پایان نامه درباره سرمایه فکری

عوامل مؤثّر بر عملکرد سازمانی                          

دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد. دیدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید دارد، و دیدگاه سازمانی که بر دیدمان رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آنها با محیط استوار است. آندرو(1971) در ارتباط با ارزشیابی استراتژی هم عوامل اقتصادی و هم سازمانی را به عنوان عوامل مؤثّر بر عملکرد مورد تأکید قرار می دهد. توریک و مک گیون(1997) عوامل مؤثّر بر عملکرد را به شرح زیر فهرست کرده اند:

  1. هم ترازی عناصر سازمانی با محیط سازمانی عاملی مؤثّر در ارتقای عملکرد سازمانی است. زیرا نتایج تحقیقات (برنز و استاکر،1961) نشان می دهد که سطوح مختلف تغییرات محیطی،طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد.هم چنین هم ترازی بین استراتژی و محیط نیز مورد تأکید است و به گفته فردریکسون (1986) یک مهارت کلیدی محسوب می شود. (ره نورد،1387)

 

  1. تیس (1984) استدلال می کند «یک سازمان نیازمند آن است که قابلیت های خود را با محیط متغیر خود سازگار و متناظر کند اگر در پی نیل به بهترین عملکرد است».(ره نورد،1387)

 

  1. نتایج مطالعات گویای آن است که هفده تا بیست درصد از تغییر پذیری در عملکرد مالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت است.(پاول،1996)

 

  1. منابع سازمانی نادر، با ارزش، و غیر قابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند. بارنی (1991) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، و سرمایه ای تقسیم کرده است. (ره نورد،1387)

 

  1. وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییر است. خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری اخلاقی قدرتمند است (بنیس و نانوس،1985).

 

اگر جو سازمانی را همانطور که وست و همکاران(262:1998) مطرح می سازند، ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی سازمان تعریف کنیم، باید گفت، ویژگی محیط کاری یک سازمان که از سوی افراد ادراک می شود به عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی شناخته می شود(کانجیس و همکاران،2000). یافته های پژوهشی خان دکار و شرما (2006)  نشانه ی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی است. همچنین نیز نتایج پژوهش چاند و همکاران (2007) نشان می دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی (برنامه ریزی نیروی انسانی، انتخاب و گزینش، طراحی شغل، آموزش و بهبود، حلقه های کیفیت و سیستم مناسب پرداخت) در عملکرد سازمانی تأثیرگذار است.(ره نورد،1387)