فرآیند سلسله مراتبی:/پایان نامه درباره رتبه بندی شرکت های برتر

اصول فرآیند سلسله مراتبی

توماس ساعتی 4 اصل زیر را برای AHP شمرده است:

  1. شرط معکوسی[1]– اگر ترجیح عنصر A بر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر A 1/n خواهد بود.
  2. اصل همگنی[2]– عنصر A با عنصر B باید قابل مقایسه و همگن باشد.به عبارتی برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.
  3. وابستگی[3]– هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد.
  4. انتظارات[4]– هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.

2-3-7- چکیده قدم ها در ANP

(1)اطمینان کسب کردن از اینکه مشکل تصمیم را به طور جزئی شامل اهداف،معیارها،و زیر معیارها،بازیگران و اهدافشان و بازده های ممکن آن تصمیم را متوجه شده اید.

(2)تعیین معیار و زیر معیار در سلسله مراتب کنترل چهارگانه که هر کدام شامل منافع،فرصت ها،هزینه ها و ریسک های آن تصمیم و بدست آوردن اولویت آنها از ماتریس مقایسات زوجی است.شما ممکن است از معیارهای کنترل و شاید زیر معیارهای کنترل مشابه برای همه چهار مزیت استفاده نمایید.اگر یک معیار یا زیر معیار کنترل دارای اولویت همگانی 3%یا کمتر است،شما ممکن است حذف محتاطانه آن را از بررسی اضافی در نظر بگیرید.نرم افزار بطور خودکار با آن معیارها یا زیر معیارهایی سروکار دارد که تحت آنها مشخص شده است.برای منافع و فرصت ها،آنچه بیشترین منافع را می رساند،یا بزرگترین فرصت را برای نفوذ در انجام آن معیار کنترل.برای هزینه ها یا ریسک آنچه را که برای بیشتر هزینه ها اتفاق می افتد یا با بیشترین ریسک مواجه هستند می پرسد.بعضی اوقات(به ندرت)،مقایسات به سادگی در عبارت منافع،فرصت ها،هزینه ها،و ریسک ها بوسیله انباشته کردن همه معیارهای BOCRبه مزیتشان شکل می گیرند.

(3)تعیین یک مجموعه کامل از خوشه ها(اجزای شبکه)و عناصر آنها که به هر معیار کنترل مربوط هستند.برای سازماندهی بهتر مدل به همان خوبی که شما می توانید،تعداد و ترتیب خوشه ها و عناصر آنها را به یک روش آسان(شاید در یک ستون)توسعه دهید.از برچسب شناسایی برای نمایش خوشه های مشابه و عناصر مشابه برای همه معیارهای کنترل استفاده نمایید.

(4)برای هر معیار یا زیر معیار کنترل،مجموعه فرعی مناسب جامعی از خوشه ها را که با عناصر آنها ایجاد شده و مرتبط می کند آنها را با نفوذ وابستگی داخلی و خارجی.یک خط از یک خوشه به هر خوشه ای که عناصرش در آن نفوذ کرده کشیده شده است.

(5)تعیین کنید رویکردی را که شما می خواهید در تجزیه وتحلیل هر خوشه یا عنصر ادامه یابد،نفوذ سایر خوشه ها یا عناصر با توجه به یک معیار،یا نفوذ بوسیله سایر خوشه ها یا عناصر.حس نفوذ بایستی برای همه معیارها در چهار سلسله مراتب کنترل برای تمام تصمیم بکار رود.

(6)برای هر معیار کنترل،ابر ماتریسی بوسیله قرار دادن خوشه ها در این راستا که آنها شمارش شده اند و همه عناصر در هر خوشه هم عمودی در سمت چپ و هم افقی در بالا قرار گرفته اند.وارد کنید در موقعیت مناسب،اولویت مشخص شده را از مقایسه زوجی به عنوان ستون فرعی مشابه با ستون ابر ماتریس.

[1] Reciprocal Condition

[2] Homogenity

[3] Dependency

[4] Expectations