فوايدنظام اطلاعات بيمارستاني//پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان

اهداف عمده سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني رامي توان درموارد زير خلاصه نمود(7):

1-ارتقاء سطح كارايي پرسنل

2-حذف رويه هاي تكراري وغيرضروري

3-استفاده ازكامپيوتربعنوان ابزاركار

4-استخراج سريعتر ودقيقتر آمارواطلاعات

5-بهبودكيفي سطح خدمات درماني

6-ايجاد يك روش وسيستم كاري مدرن واستاندارد بيمارستاني

7-برقراري ارتباط داده ها باسيستم هاي مهندسي پزشكي

8-برقراري ارتباط اطلاعاتي بين بيمارستانها ومراكز درماني درسطح كشور

9-رسيدن به يك بانك اطلاعاتي توزيع شده درسطح كشوروايجادارتباط آن باشبكه هاي بهداشت جهاني

10-ارتقاء سطح بهداشت جامعه

11-بهبود استفاده ازاطلاعات

12-بهبوددسترسي به اطلاعات بيماران

13-بهبودمديريت بيمارستان

14-بهبوداستانداردكردن تشريفات اداري دربيمارستان

15-بهبوددسترسي به اطلاعات براي ارزيابي،بازبيني وپژوهش دردرمان

16-بهبودمديريت مالي غيرمتمركز

17-بهبودوصول درآمد

18-توسعه اطلاعات براي بهبود تصميم گيري ها

19-بهبوددرآمددرنتيجه تقليل هزينه ها

20-هدايت موثرمديريت پروژه ها

بي طرف وهمكاران وي به نقل ازمحققين موسسه Sri Sathya درWhitefieldفوايدنظام اطلاعات بيمارستاني رابه چهارگروه تقسيم بندي كردند(7):

1-براي بيماران:

 • سازماندهي بهترويزيت ها وخدمات براي بيماران بازمانبندي وقت ملاقات،بدين ترتيب بيماران زمان كمتري رادراتاق انتظار وزمان بيشتري رادركلينيك مي گذرانند.
 • كاهش زمان انتظاردرداروخانه،راديولوژي وآزمايشگاه
 • كاهش ريسك درمانهاي پزشكي مثلا بااسكرين كردن آلرژي واخطارهاي مربوط به دارو
 • اجراي سريعترنيازهاي دارويي،ناشي ازمديريت بهتر برموجودي داروها
 • اجتناب ازويزيت ياآزمايشات تكراري
 • كنترل كيفيت

2-براي كارمندان

 • دسترسي به روز به اطلاعات دموگرافيك ومالي بيماران ودرنتيجه رفع نياز به ورودمجددداده ها وكوتاه كردن تشريفات ويزيت وپذيرش
 • استفاده موثرازمنابع بيمارستان براي نام نويسي،زمان بندي،آناليزكارهاودرنتيجه،كاهش هزينه مراقبت هاي بهداشتي ودارودرماني
 • دسترسي سريع به سابقه دقيق ومفصل پزشكي بيمار
 • بازيابي نتايج بموقع وكافي جهت ياري پزشكان وپرستاراندردرمان بيماران
 • مديريت باليني موثرواستفاده ازاطلاعات براي اخذ تصميمات
 • اداره آزمايشات مخالف درصورت وجود
 • كاهش چشمگيركارهاي دفتري ودرنتيجه ايجاد زمان آزادبيشتربراي كارمندان كه برمراقبت ازبيماران متمركزشوند
 • كنترل بهترروي اسنادباليني

3-براي مديريت

 • اطلاعات مديريتي جامع براي كنترل،طراحي واخذ تصميمات ودرنتيجه بهبود تخصيصات ودرنتيجه بهبودتخصيص بودجه واعتبارات
 • مديريت بهتر موجودي كالا
 • درك بموقع وكامل كارايي عملياتي بيمارستان باداشتن اطلاعات تفضيلي ازدرآمدها، هزينه ها، موجودي كالا، تراكم كاري، نيروي انساني واستفاه ازتجهيزات
 • استانداردسازي وساده سازي جريان كاروكيفيت بهتر مستندسازي ودرنتيجه هدايت موثر به محيط كاري موثرتر

4-براي تحقيقات

 • آناليزداده هاي باليني آماري
 • آناليز تايخچه بيماران