مدلهای تعهد سازمانی:/پایان نامه درباره محوریت کار و تعهدسازمانی

مدل های چندبعدی[1] تعهد سازمانی

2-2-5-1 مدل ارایلی و چاتمن

اریلی و چتمن(1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و سازوکارهایی دارد که از طریق آنها می تواند نگرش شکل بگیرد. آنان معتقدند پیوند بین فرد و سازمان می تواند سه حالت شامل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت: زمانی اتفاق می افتد که نگرش ها و رفتار های همسو با آنها به منظور کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند. همانند سازی زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را بخاطر ایجاد یا حفظ رابطه­ی ارضاکننده می­پذیرد (می یر و هرسکویچ[2]، 2001).

2-2-5-2 مدل می یر و آلن

می یر و آلن (1991) مدل سه بعدی خود را مبتنی بر مشاهده­ی شباهت ها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، طراحی کردند. بحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد. بنابراین این نوع پیوند، احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. آنان بین سه نوع تعهد (عاطفی، مستمر و هنجاری) تمایز قائل شدند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن فرد در سازمان بخاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود و سرانجام اینکه تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند (می یر و هرسکویچ، 2001).

2-2-5-3 مدل مایر و شورمن[3]

مایر و شورمن ( 1998) دوبعد برای تعهد سازمانی برشمرده اند. آنان این دو بعد را تعهد مستمر (میل ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به ارزش مضاعف) نامیدند. اگرچه بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل- پری و مایر شورمن و آنچه که توسط می یر و آلن شناسایی شده شباهت هایی وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدل های آنان نیز وجود دارد. سه بعد تعهد سازمانی می یر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولا بر اساس قالب ذهنی که افراد را به سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند. نتیجه­­ی رفتاری هر سه بعد تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. برعکس در مدلهای آنجل- پری و مایر- شورمن فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است و تلاش ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، 2001).

2-2-5-4 مدل آنجل و پری[4]

آنجل و پری (1981) بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. تعهد ارزشی آنجل و پری، گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد (تعهد به ماندن). آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداش ها، مشارکت های تفکیک ناپذیر در یک مبادله­ی اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه­ی مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مودوی[5]، 1998).

2-2-5-5 مدل بالفور و وکسلر[6]

تعهد سازمانی از نظر بالفور و وکسلر(1996) دارای سه بعد است که شامل الف) تعهد همانند سازی ب) تعهد پیوستگی ج) تعهد مبادله ای می باشد. تعهد همانند سازی: عبارت است از حدی که افراد خود را با اهداف و ارزشهای سازمان هماهنگ می کنند. تعهد پیوستگی: این نوع تعهد از احساس تعلق و وابستگی اعضای سازمان به یکدیگر ناشی شده است. تعهد مبادله ای: مبنای این نوع تعهد دلبستگی به سازمان است و زمانی افزایش پیدا می کند که سازمان مشارکت کارکنان در امور سازمان را تشخیص داده، اهمیت آن را در سازمان نشان داده و زمینه های علمی حمایت و تشویق را برای کارکنان خود فراهم سازد( بالفور و وکسلر، 1996؛ به نقل از بیگی نیا و همکاران،1392).

2Multiple dimension

3Mayer & Herscovich

1 Mayer & schoorman

2 Angle & perry

3Mowday

4 Baulfour wechsler