مدل سه بعدی کارول،پایان نامه ادراکات مصرف کننده ازپیامدهای اجتماعی

مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول

«کارول» معتقد است که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از چهار دسته مسئولیت اجتماعی برخوردارند : اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سایر مسئولیت‌ها. «مسئولیت‌های اقتصادی» از مسئولیت‌های اولیه سازمان می‌باشد که همان سودآوری است. «مسئولیت‌های حقوقی» اشاره به این دارد که سازمان بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات جامعه فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. سومین مسئولیت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، «مسئولیت اخلاقی» است که بر اساس آن از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود که ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را مد نظر داشته باشند و به آنها احترام بگذارند. و در نهایت «سایر مسئولیت ها » اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه و انسان دوستانه سازمان دارد .کارول همچنین معتقد است که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می‌کنند که عبارتند از : استراتژی تدافعی، واکنشی، انطباقی و اثرگذار .

در «استراتژی تدافعی» سازمان تلاش می‌کند که با استفاده از حربه‌های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کند. در «استراتژی واکنشی» ، سازمان تنها در زمانی که توسط عوامل خارجی (مثل قوانین و مقررات، گروه‌های فشار و دولت) مجبور می‌شود، به مسئولیت اجتماعی خود عمل می‌کند. در حالیکه در «استراتژی انطباقی»  سازمان بدون آنکه از سوی عوامل خارجی تهدید شده باشد مسئولیت خود را انجام می‌دهد. بر اساس «استراتژی اثرگذار» پیش از آنکه مساله یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش نشان داده و سعی می‌کند که آن را از بین ببرد.