مدل هاي آمادگی الکترونیکی-پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

ابزارهاي معروف که تا کنون در زمینه آمادگی الکترونیک مطرح شده است در دو سطح خرد  و کلان  صورت می گیرد که شاخص هاي آمادگی الکترونیکی در سطح کلان معمولا به منظور رتبه بندي و مقایسه میان کشورها توسط موسسات و نهادهاي معتبر بین المللی صورت می گیرد و ارزیابی امادگی الکترونیک در سطح خرد به مقایسه شاخص هاي جزیی تر ، نظیر شبکه[1] ، کاربردها[2]   ، دسترسی وب [3]  و آمادگی[4] که به  NAWAR معروف می باشد و به مقایسه شرکت ها Ngo ها و سازمان ها در یک کشور و یا میان کشورها می پردازد. تا کنون اکثر مدل ها و ابزارهاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح کلان بوده و مدلهاي محدود ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح خرد غالبا مبتنی بر پذیرش تجارت الکترونیک بوده و متناسب با جامعه مورد نظر بوده است.در جدول 3 دسته بندي جامعی از مدلهاي جهانی ارزیابی آمادگی الکترونیکی سطح ملی و معیارهاي آنها نشان داده شده است. ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

جدول (2-2)­­معیارهاي مدل هاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی.­( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

مدل/سال محقق/سازمان/ مرکز ارایه دهنده/موسسه معیارهاي مدل
CSPP

(1998)

گروه پروژه سیاست گذاري سیستم هاي رایانه اي 1 زیرساخت، 2-دسترسی -3 کاربردها و خدمات شبکه اي -4 اقتصاد شبکه اي
5- توانمندسازها
Mosaic

(1998)

گروه موزاییک اولین بار در دانشگاه پرینستون به عنوان پروژه جهانی انتشار اینترنت 1 -فراگیري 2 – پراکندگی 3- جذب بخشی 4-زیرساخت اتصال 5 -زیرساخت سازمانی
6 -مهارت استفاده
USAID

(1999)

توسعه بین المللی آمریکا زیرساخت فاوا 1- محیط حقوقی و سیاسی.3-فعالیت هاي سازمان هاي غیردولتی4- نیروي ماهر
CID

(2000)

مرکز توسعه بین المللی در دانشگاه هاروارد با همکاري شرکت آي بی ام 1- آموزش شبکه اي2-سیاست 3- دسترسی 4- اقتصاد  5- اجتماع
APEC

(2000)

کمیته سامان دهی تجارت الکترونیکی و گروه همکاري هاي اقتصادي آسیا و اقیانوسیه 1- دسترسی به زیرساخت 2- دسترسی به خدمات شبکه اي3- سطح استفاده از اینترنت 4-ترویج و امکانات5-مهارت ها  6-موقعیت اقتصاد دیجیتالی

 

همانطور که در جدول 3 ملاحظه می شود مدلهاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی بسیار متعدد هستند و هر کدام از زاویه دید خود به ارزیابی آمادگی الکترونیک پرداخته اند. اما مدل هاي آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی تا کنون بسیار اندك بوده و صرفا فقط متناسب با آن منطقه می باشد.  معروف ترین مدل هاي آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی ( مشخصات این مدل ها در جدول 4 قابل مشاهده می باشد)

عبارت اند از :  ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

  • مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM
  • مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شده PERM
  • مدل KPMG
  • مدل P3I

جدول (2-3) معیارهاي مدل هاي ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی . ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)

مدل/سال سازمان/ مرکز ارایه دهنده هدف شاخص ها
KPMG

(2000)

شرکت مشاوره اي

KPMG

ارزیابی توانمندي هاي سازمانها براي پیاده سازي خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان کانادایی استراتژي الکترونیکی ، معماري، مدیریت ریسک و پرژه، قابلیتهاي سازمان، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عملکرد
P3I3

(2003)

گروه فناوري الکترونیکی در هند ارزیابی سطح دولت الکترونیک و رهبري الکترونیک سازمانها آمادگی فاوا، سیاست فاوا،زیرساخت فاوا، نیروي ماهر،فرآیند، صلاحیت، شایستگی
PERM

(2003)

همکاري دانشگاه هاي

منچستر و اوکلند

بررسی میزان­پذیرش تجارت

الکترونیک از سوي­سازمان ها

الکترونیکی سازمانی دریافتی با متغیرهایی چون آگاهی ، منابع کسب وکار، تعهد و راهبري. 2- آمادگی الکترونیکی محیط دریافتی با متغیرهایی همچون آمادگی دولت،بازار، صنایع پشتیبان
EMM

(2004)

دانشگاه کارنگی ملون در ایالت متحده ارزیابی کسب و کار الکترونیکی استراتژي سازمان ، مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرآیندهاي ارزش شبکه،امنیت، سیستم ها، فناوري، مالیات و قانون

1.Networking

2.Applications

3.Web-accessibility

4.Readiness