مدیریت دانش تیمی//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

تئوری مدیریت دانش تیمی[1]:

روند غیر قابل پیش بینی دانش ،تلاش تکنولوژی اطلاعاتی را برای اعمال قدرت با شکست مواجه کرد وضرورت کار تیمی را به ارمغان آورد(همان:28).

تئوری مدیریت دانش تیمی بر این فرض استوار است که کار گروهی می تواند دانش رامهار کند و مکانیزمی برای سازماندهی وپیش بینی آن فراهم کند . شواهد متعددی در زمینه اهمیت کار تیمی دانش می تواند ارائه کرد : از جمله می توان به خلاصه تئوری انتخاب طبیعی داروینی اشاره کرد :در این تئوری بیان شده که نمونه های پایداری زمانی رشد می کنند که نیروهای زیادی درآن نقش داشته باشند . دراکر ،ضمن اینکه پاسخ به تغیر را مولفه ضروری اعلا م میکنند ؛می گویند که شخص به تنهای نمی تواند تغیر را اداره کند “هیچ کس نمی تواند تنها و پیشایش حرکت کند(همان).

گاندی و متس (1996) در زمینه کاربرد تئوری مدیریت دانش گروهی بیان می کنند :

–        تیم ها مولد کار اثر بخش هستند .

–        تیم ها مقاوم تر از افراد هستند .

–        تیم ها در خلق انبوه دانش توانا هستند .

همچنین تیم های دیگری فراتر از افراد دارند.

مفروضات مدیریت دانش گروهی عبارت اند از :

–        برای درک قدرت مدیریت دانش ،نیاز به تشکیل تیم است .

–        کار تیمی قدرت دریافت واقعیت را تقویت می کند ومنجر به نوآوری می شود؛ عامل مهم ومنحصری که تعیین کننده موفقیت سازمان است .

–        اجازه دهید عقاید اصیل وشرافتمندانه از هر جای به ما برسند.

–        یک چرخ به تنهای ارابه ای را به حرکت در نمی آورد(همان).

به منظورکار بهتر این تئوری در سازمان ،هومار(2003) فعالیت های زیر را پیشنهاد می کند :

–        حمایت از تیم های فعال که باعث جذب دانش می شود وتلاش های گروه را برای کاربرد دانش هم سو می کند .

–        تبادل هدفدار دانش میان اعضای گروه که منجر به درخشیدن بصیرت ها وتقویم نوآوری می شود .

–        فعالیت های پراکنده را هماهنگ کنید وبه اعمال قدرت دانش متخصصان کمک کنید .

–        براساس،واقعیت ،راهبردها ودیدگاه های مختلف تصمیم بگیرد .

–          تسهیلاتی برای درون نگری ،تمرکز و ارائه  تصمیم های کیفی تر در هر زمان ارائه دهید(همان:29).

[1] Team Knowledge Management Theory