می 9, 2021

مدیریت منابع انسانی:(پایان نامه ارتباط تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل)

مدیریت منابع انسانی[1]

از تعاریف مختلفی که در مورد مدیریت[2] بیان شده است، می‌توان مدیریت را بصورت زیر خلاصه کرد:

1- مدیریت یک فرآیند است. یعنی مجموعه فعالیت‌هاي منظم، مرتبط و متعامل.

2-  در این فرآیند منابع مادي و انسانی بکار گرفته می‌شود.

3- مدیریت می‌خواهد منابع مادي و انسانی بطور کارا و اثربخش بکار گرفته شود.

4- بکارگیري منابع بصورت کارا و اثر بخش در برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل معنا دارد.

5- مدیریت بدنبال رسیدن به اهداف سازمان است.

6-  رسیدن به اهداف سازمان باید بر پایه فرهنگ و نظام ارزشی مورد قبول جامعه صورت گیرد (گیوریان و تدبیري، 1384، ص 10)

در ساده ترین تعریف، مدیریت را عبارت از فرایند کسب اهداف به طور کارا و موثر و از طریق دیگران تعریف می‌نمایند (سید جوادین، 1387، ص 25).

شغل مدیران اغلب در قالب عبارات، وظایف مدیریت و نقشهاي مدیریت توصیف می‌شود (مورهد و گریفین، 1375، ص 17). بطوري که صاحب نظران مدیریت، با نگرش سیستم‌هاي اجتماعی وظایف مدیریت را با توجه به امکانات مادي سازمان و در رابطه با امور انسانی جمع نموده و در پنج اصل برنامه ریزي، سازماندهی، رهبري، کنترل و بسیج منابع ارائه داده‌اند (سید جوادین، 1387، ص 26). که از دیدگاه مدیریت رفتار سازمانی با تاکید به اداره انسانی و مدیریت امروز، مدیریت توانایی کار با انسان و به وسیله انسان بر اساس وظایف برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل تعریف می‌شود که اداره انسانی مشمول سازماندهی است (سید جوادین، 1387، ص 27)

در دنیاي امروز سازمان‌ها با تلاش فراوان به دنبال رقابت هستند و بخش مهمی از انرژي سازمان صرف توجه به کارکنان آن می‌شود. زیرا نیروي انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در صحنه رقابت است. سازمان‌ها با اتکا به منابع انسانی باعث بهبود هرچه بیشتر فعالیت‌هاي خود شده و در بازاهاي مختلف حضور فعال دارند.‌ایجاد واحدهاي مختلف در داخل سازمان مانند واحد آموزش، واحد برنامه ریزي منابع انسانی، واحد رفاه کارکنان و… بیانگر توجه به کارکنان و کسب رضایت آنها می‌باشد (کریمی، 1388، ص 71). مدیریت منابع انسانی در پیشبرد فعالیتهاي سازمان نقش گسترده و حساسی‌ایفاء مینماید.سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه اي سازمان را تا حد شریکی راهبردي ارتقا بخشیده است.این نقش راهبردي در عمل به کارکرد خرده نظامهاي مدیریت منابع انسانی یعنی جذب و گزینش، آموزش و توسعه، به کارگیري مؤثر و نگهداري منابع انسانی تبدیل می‌شود (شمس احمر و همکاران، 1390، ص 140).

از آنجا که منابع انسانی، با ارزش ترین منبع سازمانی در فرآیند خلق ثروت که مهمترین اهداف بنگاه اقتصادي در جهت حداکثر نمودن ارزش بنگاه و ثروت مالکان و تامین خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان به حساب می‌آید لذا، نقش موثر نیروي انسانی، را می‌بایست در نقش و کارکرد مدیریت، تبیین نمود. بطوري که شکل و محتوي کارکرد مدیریت موید آن باشد(رهنماي رود پشتی و محمود زاده، 1387، ص 14). اگر مدیران بخواهند سازمانی را که در آن کار می‌کنند، بشناسند باید قادر به شناخت افراد سازمانها باشند. اشخاص به عنوان منابع، یکی از با ارزشترین سرمایه‌هاي یک سازمان هستند.

اشخاص سازمانها را به وجود می‌آورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت می‌کنند و به آنها حیات دوباره می‌بخشند (مورهد و گریفین، 1375، ص 21). همچنین از وظایف مدیران این است که افراد را در جهت مشارکت موثر، براي رسیدن به اهداف سازمان و نیازها و آرزوهایشان تشویق کنند مدیران باید نقش افرادشان، اصالت فردي و شخصیت آنها را درك کنند. کارکنان یک سازمان اعضاي یک سیستم اجتماعی هستند که باید مورد حمایت و احترام مدیران باشند (گیوریان و تدبیري، 1384، صص 24)

از اینرو فلسفه مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار است: از یک سو، رسیدن به هدفهاي سازمانی را در گرو تامین نیازهاي منابع انسانی و از دیگر سو، تامین نیازهاي منابع انسانی را در گرو نیل به هدفهاي سازمانی می‌داند.

بر اساس این طرز تفکر، سازمان و کارکنان آن به یکدیگر متکی هستند و مدیران منابع انسانی، با پر کردن خلاء بین مدیران و کارکنان، رسیدن به هدفهاي یاد شده را آسان می‌سازند (ابطحی، 1389، ص 6)

[1] Human Resource Management

[2] Management