مراحل هفت گانه عضويت در سازمان تجارت :پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

مراحل هفت گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO به اين معنا نيست كه مذاكرات آغاز مي‌شود، زيرا ابتدا بايد مقدمات فرآيند الحاق ايران به اين سازمان انجام شود كه مستلزم طي مراحل متعدد و انجام مذاكرات دو جانبه و چند جانبه است.

سازمان تجارت جهاني با اعلام اينكه جمهوري اسلامي‌ايران در تاريخ 26 مه سال 2005 ميلادي به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد و با تشكيل كار گروه الحاقي مربوط به اين كشور فرآيند الحاق ايران به اين سازمان آغاز شد، افزود: كار گروه الحاق ايران مانند ديگر كار گروهها يك رئيس خواهد داشت كه اين شخص پس از مشورت ايران با ديگر اعضا از بين يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني غير از ايران انتخاب خواهد شد.

اولين مرحله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ارائه ياد داشت نظام تجارت خارجي ايران به كار گروه الحاقي است. دولت ايران بايد تمامي‌جنبه هاي نظام تجارتي و قانوني خود را به كار گروه الحاقي خود ارائه كند. اين يادداشت پايه و اساس تصميم گيريهاي بعدي كار گروه خواهد بود. در مرحلة دوم، كار گروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري مي‌پردازد و كشورهاي عضو كار گروه سئوالات خود را در خصوص اين يادداشت از تيم مذاكره كنندة ايراني مي‌پرسند و تيم ايراني بايد پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد كند. پس ار بررسي تمامي‌جنبه هاي نظام تجاري و قانوني در كار گروه الحاقي، مرحله سوم كه يكي از حساسترين مرحله هاست آغاز مي‌شود.

كار گروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چند جانبه با اعضا مي‌پردازد و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد. اين شرايط و ضوابط تعهداتي است كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان به مجرد عضويت در آن بدهد.

مرحلة چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي‌شود، انجام مذاكرات دو جانبه ايران با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص توافقات تجاري دو جانبه است و در اين مرحله است كه ايران بايد با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد. نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كار گروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه در كار گروه تهيه شده است.

سند دوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاي كار گروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چند جانبه كار گروه تدوين شده است.

سند سوم نيز عبارتست از توافقات انجام شده بين ايران و تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر.

سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني كار گروه به تصويب نهايي اعضاي كار گروه برسد.

مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني ارائه گزارش نهايي كار گروه به شوراي عمومي‌سازمان تجارت جهاني و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي‌ يا نشست وزيران است.

پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران در شوراي عمومي ‌يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي‌شود تا مصوبه شوراي عمومي ‌سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي ‌به تصويب برساند و اين خان هفتم عضويت  دائم ايران در اين سازمان است. سي روز پس  از آنكه دولت ايران تأييد مصوبه مذكور در مجلس شوراي اسلامي‌ را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان برساند، به عضويت كامل و دائم در سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد.

گفتني است كه در حال حاضر 24 كشور عضو ناظر سازمان تجارت جهاني هستند كه از مدتها پيش در حال مذاكره براي عضويت دائم در اين سازمان مي‌باشند. در اين بين الجزاير 27 سال پيش يعني سال 1987 كه عضو ناظر شد، در حال مذاكره براي عضويت دائم در اين سازمان است و در اين خصوص ركورددار است.