مزایای مدیریت دانش:/پایان نامه درباره کارآفرینی

مزایای مدیریت دانش

توروچ[1] (2004) چهار دلیل عمده را برای محوریت دانش در اقتصاد جدید که بر مبنای دانش بنا شده است ارائه می کند:

 1. حجم زیاد و رو به افزایش کالاهایی که منبع اصلی برای تولید آن ها دانش است و سوددهی آن ها بستگی زیادی به دانش به کار رفته در آن و نه نحوه توزیع و پخش آن ها دارد.
 2. دانش ذاتاً در هنگام رشد، تمایل به شکستن به شاخه های گوناگون دارد و باز تولید سریع تر و اثربخش تر دانش مساوی است با منبع اصلی مزیت رقابتی.
 3. تخمین ارزش سرمایه گذاری در دانش، کار بسیار مشکلی است چرا که نتیجه آن می تواند هم ناامیدی و هم رشد و سود عالی باشد.
 4. حتی هنگامی که سرمایه گذاری در دانش منجر به تولید سود اقتصادی قابل توجه شود، نمی توان سهم تاثیر سرمایه گذاری در دانش را بر آن مشخص کرد. در اقتصادهای مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی قابلیت سازمان در برتری یافتن نسبی بر همترازان خود در آن حوزه تعریف می شود، که تنها با قابلیت تولید، نگهداری و مدیریت دانش امکان پذیر است (هادیزاده مقدم، 1389، ص 86).

همچنین داونپورت و گروِر[2] (2001) به نقل از «دنهام گری»[3] هشت مزیت مدیریت دانش را به قرار زیر معرفی نموده اند:

 1. جلوگیری از افت دانش
 2. بهبود تصمیم گیری
 3. انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 4. مزیت رقابتی
 5. توسعه دارایی
 6. افزایش محصول
 7. مدیریت مشتری
 8. به کارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی (هادیزاده مقدم، 1389، ص 87-86).

 

2-3-7- عوامل موفقیت مدیریت دانش

محققان، مدل های مختلفی از عوامل موفقیت مدیریت دانش را ارایه کرده اند. جدول زیر تعدادی از این پیشنهادات را که به اصطلاح، “عوامل موفقیت آمیز” نامیده می شوند فهرست کرده است.

جدول 2-4: عوامل موفقیت مدیریت دانش

محققعوامل
Devenport et al.

(1998)

 

1- زیرساخت فن آوری

3- دانش تسهیم شده

5- کارمندان برانگیخته

2- زیرساخت سازمانی

4- فرهنگ دانش دوست

6- تعهد و حمایت مدیریت ارشد

Ryan and Prybutok (2001)1- فرهنگ سازمانی باز

3- مشارکت و درگیربودن کارکنان

5- زیرساخت سیستم های اطلاعات

2- رهبری و مدیریت ارشد

4- کارتیمی

 

Moffett et al

(2003)

1- فرهنگ سازمانی موافق

3- مشارکت و درگیری کارکنان

5- کارتیمی قابل اعتماد

2- تعهد مدیریت ارشد

4- آموزش کارکنان

6- تفویض اختیار به کارکنان

Connelly and Kelloway

(2003)

1- حمایت مدیریت

3- فن آوری

2- کنش متقابل اجتماعی

 

Yeh et al.

(2006)

1- رهبری و راهبرد

3- افراد

2- فرهنگ

4- فن آوری اطلاعات

Migdadi

(2009)

1- فرهنگ

3- آموزش

5- فن آوری اطلاعات

2- حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

4- استراتژی

6- مدیریت منابع انسانی

 

منبع: (سعیدا اردکانی و دیگران، 1390، ص140)

[1]– Toroch

[2]– Davenport and Geror

[3]– Denham Gray