دسته بندي علمی – پژوهشی : مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۱۴

۳-۳- عملیات کاشت، داشت و برداشت

با توجه به تفاوت ژنوتیپها از نظر مراحل نموی، تیپهای بهاره و زمستانه در مجاورت هم کشت شدند. عملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک و ماله کشی در شهریور ماه انجام و براساس نتایج آزمون خاک (جدول۳-۳) نیاز کودی گیاه در سه سال اجرای آزمایش به طور متوسط با۱۳۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم تامین شد. تمام کود پتاس و کود فسفر و یک سوم از کود نیتروژن توصیه شده در زمان کاشت در خلال عملیات تهیه زمین مصرف شد، سپس سم علفکش ترفلان به طور یکنواخت روی خاک پخش شد و با دیسک سبک با آن مخلوط شد. در مرحله شروع ساقه رفتن و نیز اولین غنچههای گل دو قسط دیگر کود نیتروژن مصرف شد. بذر پاشی در ردیفهای ۲۵ سانتیمتری روی پشتههای از قبل آماده شده انجام شد. هر کرت فرعی شامل ۴ خط کاشت به طول ۵ متر بود.
عملکرد دانه پس از برداشت و با حذف نیم متر از ابتدا و انتهای کرت محاسبه و تبدیل به کیلوگرم در هکتار شد. درصد روغن نیز با استفاده از دستگاه NMR در آزمایشگاه تعیین کیفیت بخش تحقیقات دانههای روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اندازه گیری شد.
جدول۳-۳ نتایج تجزیه نمونه خاک محل اجرای آزمایش

سال زراعی
ترکیبات شیمیایی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ۱۳۹۲-۱۳۹۳
درصد کربن آلی ۱/۱ ۲/۱ ۱
فسفر (میلی گرم در کیلوگرم) ۵/۱۰ ۱۴ ۱۰
پتاسیم (میلی گرم در کیلوگرم) ۲۷۵ ۲۹۰ ۲۹۰

۳-۵- صفات مورد مطالعه

۳ – ۵ – ۱- عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد دانه برای مساحت هرکرت (پلات) محاسبه میگردد. بدین صورت که میزان محصول برداشت شده بر حسب گرم برای مساحت هر کرت که ۲/۱ مترمربع است ثبت شد. سپس به صورت کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید.

۳ – ۵ –۲- میزان روغن و عملکرد روغن دانه

محتوی روغن دانه یک نمونه تصادفی(۲۰ گرمی) از محصول هر کرت با استفاده از دستگاه NMR را در آزمایشگاه تعیین کیفیت بخش تحقیقات دانههای روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرمانشاه اندازهگیری شد. سپس برای بدست آوردن عملکرد روغن نیز میزان درصد روغن در عملکرد هر هکتار ضرب شد.

۳-۶- محاسبات آماری

۳-۶-۱- تجزیه واریانس مرکب صفات

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.