دسته بندي علمی – پژوهشی : مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۱۶

۵

**۴۶/۳۲۱۶۴۵۰۱

** ۰۰۹/۵۷۱۵۳۷۲

خطای ۱

۱۸

۶۵/۵۹۵۷۳۸

۴۸/۱۷۶۲۷۵

ژنوتیپ(رقم)

۲۱

**۵ /۱۸۷۰۳۹۶

**۴۴ /۴۱۸۶۴۰

ژنوتیپ×محیط

۱۰۵

**۱۶/۸۶۶۴۳۳

**۷۷/۱۶۳۵۲۸

خطای ۲

۳۷۸

۸/۲۹۵۲۵۰

۰۳/۵۹۴۰۴

CV%

۳۶/۱۳

۷۵/۱۳

**- در سطح ۱% معنی دار *- در سطح ۵% معنی دار ns- غیر معنی دار

۴-۲- نتایج تجزیه AMMI

۴-۲-۱- نتایج تجزیه واریانس به روش AMMI

براساس مدل ارائه شده توسط Clay و همکاران (۱۹۹۵) تجزیه امی برای ۲۲ ژنوتیپ کلزا آزمایش شده در دو تاریخ کشت متفاوت طی سه سال که در مجموع ۶ محیط میباشد انجام شد. نتایج تجزیه AMMI برای صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن به ترتیب در جداول ۴-۲ و ۴-۳ ارائه شده است. همچنانکه ملاحظه میگردد اثرات جمعپذیر محیط و ژنوتیپ در سطح ۱ درصد معنیدار شده است، بنابراین در بین ۶ محیط مورد بررسی و همچنین در بین ژنوتیپها برای عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف معنیدار وجود داشت، که این نتایج در بخش تجزیه واریانس مرکب به توضیح داده شده است.
لازم به ذکر است اثر اصلی جمعپذیر محیط و ژنوتیپ برای صفت عملکرد دانه به ترتیب ۹۰/۳۸ و ۵۰/۹ درصد و برای صفت عملکرد روغن نیز به ترتیب ۶۵/۳۵ و ۹۷/۱۰ درصد از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص دادند، که میتوان بیان داشت بیشترین تغییرات ناشی از اثر اصلی محیط بوده و ژنوتیپها تأثیر متوسطی بر روی تنوع عملکرد دانه و عملکرد روغن داشتند، بنابراین اختلاف در تاریخ کاشت ایجاد شده بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه و روغن را داشت (جداول ۴-۲ و ۴-۳).
اثر متقابل ژنوتیپ× محیط نیز برای صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح ۱ درصد معنیدار شد و به ترتیب در مجموع ۰۷/۲۲ و ۴۲/۲۱ درصد از مجموع مربعات را به خود اختصاص داد، بنابراین اثر متقابل ژنوتیپ در محیط درصد کمتری نسبت به اثر اصلی محیط و درصد بیشتری نسبت به اثر اصلی ژنوتیپ از تنوع موجود در ساختار دادهها برای عملکرد دانه و عملکرد روغن را به خود اختصاص داد (جداول ۴-۲ و ۴-۳).
به منظور تفسیر هر چه بهتر اثر متقابل محیط×ژنوتیپ مؤلفههای اصلی اثر متقابل استخراج شد و همچنانکه ملاحظه میگردد (جدول ۴-۲). برای صفت عملکرد دانه مؤلفهی اول اثر متقابل ۷۲/۴۰ درصد از تنوع حاصل از اثر متقابل ژنوتیپ×محیط را تبیین نمود و در سطح ۱ درصد معنیدار بود، که با تأکید بر این مؤلفه میتوان اثر متقابل ژنوتیپ×محیط را به نحو مطلوب تفسیر نمود و از طرف دیگر مؤلفه دوم اثر متقابل ۵۳/۲۸ درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را تبیین کرد و اختلاف معنیدار در سطح ۱ درصد برای این مؤلفه مشاهده شد. همچنین مؤلفههای سوم و چهارم به ترتیب ۱۲/۱۷ و ۱۱/۱۲ درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را توجیه نموده و در سطح ۱% نیز معنیدار شدند (جدول ۴-۲).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است