معایب یادگیری الکترونیکی/پایان نامه در مورد فرایند مدیریت دانش

معایب یادگیری الکترونیکی

بسیاری اعتقاد دارند که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی آموزش حقیقی را نشان نمی دهند چون تعامل حیاتی و خود جوش میان فراگیران و آموزشگر و نیز میان فراگیران با یکدیگر فراهم نیست .

چات و گاردنر (1999) بر این عقیده اند که انتقال یادگیری به محیط الکترونیکی، تغییر نگرش در رفتار فراگیران را طلب می کند. آنها باید مهارت های استفاده از رایانه را بیاموزند و در استفاده از آن هراسی نداشته باشند. عدم پذیرش فرهنگی به دلیل تفاوت ارزشها، اندیشه ها، رفتار، و درک هر یک از اعضای جامعه، وابستگی برخی سازو کارهای ارتباطی مثل ارتباطات رو دررو، از عوامل مخالفت با یادگیری هستند.

کراس (2004)  از نقاط ضعف یادگیری الکترونیکی را عدم ارتباط چهره به چهره فراگیران با آموزشگرو یا با یکدیگر و عدم دقت و علاقه به پیگیری موضوعات آموزشی را بر می شمرد، وی بر این عقیده است که گواه بصری در آموزش الکترونیکی وجود ندارد تا آموزشگر با تکیه بر آن متوجه گردد که هر فراگیر تا چه میزان در حال فراگیری در حین تدریس موضوعات قابل تدریس می باشد.

کاتشال (2002) نیز فقدان حضور فیزیکی دانشجو در موسسه آموزشی را به عنوان یک ضعف چشمگیر در آموزش الکترونیکی در نظر می گیرد. وی بیان می کند که نگرانی عمده در این نوع آموزش به دلیل فقدان تعامل چهره به چهره وجود دارد زیرا این تعامل یکی از مولفه های اصلی در هرفرآیند آموزشی به شمار می آید. آموزش برخط مدیران و آموزشگرانی که در کار با فناوری احساس مطلوبی ندارند و یا اینکه احساس می کنند آموزش برخط نمی تواند آموزشی با کیفیت ارائه دهد از نقاط ضعف آموزش الکترونیکی به شمار می آید.

میلادی(1387) از دیگر معایب آموزش و یادگیری الکترونیکی موارد زیر را بر می شمارد :

_ در آموزش و یادگیری الکترونیکی به شیوه مرسوم عوامل متعددی موجب پراکندگی ذهنی فراگیر و خروج او از فضای علمی می باشند.

_ در آموزش و یادگیری الکترونیکی فراگیر از مزایای حضور در محیط علمی محروم است .

_ در آموزش و یادگیری الکترونیکی، پراکندگی مکانی فراگیران و عدم حضور همگی آنها در یک فضای علمی، همبستگی، انسجام و روحیه اجتماعی آنها را کاهش می دهد.

_ در آموزش و یادگیری الکترونیکی، جنبه های عملی، مهارتی و الگو سازی آموزش کاملا تامین نمی شود.