مفهوم تغییر:پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

مفهوم تغییر:

2-2-1- تغییر چیست؟

«تغيير» كه از ثلاثي مجرد غير می‌آید، مفهومي نزديك به واژه هاي تفاوت،تحول، دگرگوني و تنوع دارد به عبارت ديگر تغيير يا دگرگوني اعم است از هرگونه وضعيت ثانويه اي نسبت به وضعيت اوليه يك شيء يا يك شخص. تغيير يك كلمه سحرآميز است كه براي بسياري همچون روزنه اميد می‌نماید، بدين معني كه با ايجاد تغيير، بهبودي در رويدادها، شرايط و وضع مردم پديد خواهد آمد. (اورك، درويش پور،1388،ص150) بای ( 2005) در تعریف خود از مدیریت تغییر، آن را فرآیند نوسازی مستمر جهت گیری‌ها، ساختار، قابلیت‌های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتریان داخلی (کلیه افراد شاغل در درون سازمان) و خارجی آن توصیف می‌کند. آرمسترانگ (2001) نیز اشاره می‌کند که مدیریت تغییر، عوامل تسهیل کننده را برای سازمان‌ها در فعالیتی‌هایشان برای تغییر فراهم می‌کند. از دیدگاه پاتن، برانک و اسمیت ( 2008) ترسیم نقشه حرکت سازمان از موقعیت کنونی به وضع مطلوب در آینده و تعیین اولویت‌ها، وظایف و مشارکت افراد در فرآیند تغییر، از جمله کارکردهای یک برنامه مدیریت تغییر است. (فدائی و ناخدا،1389،ص148)

تغییر سازمانى به طور خاص فرايندى برنامه ريزى شده و كوششى آگاهانه در جهت تقويت روش‌هایی است كه گروه‌ها، بخش‌ها يا كل سازمان بر اساس آن عمل می‌کنند. تغیير سازمانى دربردارنده دگرگونی در ساختار، شيوه انجام امور، فناورى، فرهنگ و مديريت است. سازمان‌ها تغيير می‌یابند تا مشكلى را برطرف سازند، بقاء خود را استمرار بخشند و با كيفيتى بهتر به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. با طى كردن اين فرايند سازمان‌ها رشد و توسعه پيدا می‌کنند. (فرازجا، خادمی،1390،ص51) تغییر،فرآيند تحول و دگرگونی رفتارها، ساختارها و خط مشی‌ها، به کار بستن يک ابداع يا نوآوری در سازمان، حركت از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب بر اساس امكانات موجود و نيازهاي مطرح شده، تصمیمی آگاهانه در خصوص جایگزینی، تعویض، تجهیز، تهیه مواد مصرفی، اصلاح یا توسعه روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی، قوانین و مقررات در ساختار سازمانی یک شرکت یا یک واحد صنعتی. (طباطبایی وهمکاران،1388،ص2) در واقع مديريت تغيير به معناي آماده نگاه داشتن كاركنان و سازمان براي يادگيري و رشد مستمر مي باشد که خود نوعي تفكر براي آينده است. بر اساس تعريف مركز آموزش مديريت تغيير، اين مفهوم شامل يك رشته از ابزارها، فرآيندها و اصولي است كه جهت مديريت كردن تغييرات به منظور دستيابي به برآيندها و نتايج مورد انتظار به كار می‌رود. .(خاچیان و همکاران،1391،ص80) يك سازمان اغلب در حال حركت است، از اين رو يك عامل تغيير نيازي به نيروهاي خاص در سوق دادن آن به سمت آينده ندارد  (Joseph and Raelin,2012,p3) .طراحي‌ها (تغییر) زماني تكميل مي‌شوند كه بر اساس فعاليت‌هاي روزمره کارکنان ادغام و سازماندهي شده باشد. (Marrewijk et al,2010,p2)

تغییر در مفهوم گسترده آن،پاسخ برنامه ریزی شده یا بدونه برنامه ریزی شده با فشارها ونیروهای خارجی است .همواره عوامل فناورانه ،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وفشارهای رقابتی باعث گردیده تا  ابعاد یا جنبه ای از سازمانها در طول دهه های مختلف تعدیل واصلاح کردند. مدیریت تغییر در نوع خود معما است:آیا واقعا می توان تغییرات را اداره کرد؟

قطعا پاسخ این سوال به نوع تغییری که از آن صحبت می شود وبه برداشت ما از مفهوم مدیریت بستگی دارد در اینجا به بررسی انواع تغییرات سازمانی ،چگونگی توانمندی تغییر و واکنش تغییر می پردازیم.

2-2-2- مفهوم تغيير، تحول و تغییر بنیادى:

مفهوم تغییر:

تغییر بدون چالش ایجاد نمی گردد،حتی اگر انتقال از شرایط بدتر به بهتر باشد(ریچارد هوکر)

هنگامی که جامعه اطلاعاتی پدیده ای جهانی شد،نیاز به تغییر اهمیت بیشتری پیدا کرد،روند تغییر محیط ها وجوامع اطلاعاتی به نحوه گسترده ای در  حال گسترش است هر روزه شاهد تغییرات جدیدی در بافت سازمانی،خدماتی،انسانی و… در سازمانها هستیم.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده9،1385،21)

ما در دوره ای زندگی می کنیم که تغییرات با سرعت در جریان است ،حوادث بزرگ سیاسی دنیای اطراف ما را تغییر شکل داده است. تغییرات در جامعه باعث دگرگونی زندگی ما شده است.فناوری جدید،غیر ممکن را ممکن ساخته است.تغییرات بنیادی ما را احاطه کرده وتوانمندی مدیریت تغییر اثربخش به عنوان یک صنعت حیاتی برای مدیر موفق در سازمانهای امروزی جلوه کرده است.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21)

تغییر حتی برای آنانی که مدیریت آن را بر عهده گرفته اند ایجاد کننده نگرانی ،بی ثباتی واسترس می باشد انسانها و سازمانها به طرز گسترده ای دچار تغییر می گردند واین در حالی است که بسیاری از آنها تحمل فشارهای حاصل از آن را ندارند از آنجایی که سازمانهای امروزی هرگز ایستا نمی مانند لذا،مدیران باید انطاف پذیری مشکلات را تشخیص وبا استفاده از شیوه های مدیریتی با عوامل درونی وبیرونی تاثیرگذار بر سازمان وافراد مواجه گردند.(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21)

مفهوم تغییر چه در داخل وچه در خارج از حیطه سازمانی ،گسترده تر وفراگیر تر است واز سوی محققان ،عناوین مختلفی از قبیل بالندگی ،تحول یا دگرگونی مورد تعریف قرار گرفته است.با در نظر داشتن این گوناگونی عناوین در اینجا تعاریفی از تغییر ارایه می گردد.

فرهنگ دانش مدیریت تغییر را اینگونه تعریف می کند:فرآیندی که توسط آن فعالیتهای فرد یا موسسه از یک مجموعه رفتار به مجموعه دیگری تبدیل شوند.تغییر در سازمان هر روز با طراحی خودبه خودی یا اشتباه اتفاق می افتد،علاوه بر این فرهنگ جامع مدیریت نیز تغییر را فرآیند سه مرحله سازمانی،شامل کنار نهادن شیوه های کهنه،معرفی رفتار جدید وتثبیت تعادل جدید تعریف نموده است. .(مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده10،1385،21)

در حوزه رفتار سازمانی نیز به کوششهای برنامه ریزی شده ای اطلاق می شود که هدف آن انطباق سازمان با محیط متغییر آن است(شعاری نژاد74،1364)

در فرهنگ علوم رفتاری تغییر را ((تفاوت واختلاف مشهود در ادراک در اثر گذشت زمان ،تعریف می کند.دایره اللمعارف مدیریت نیز تغییر را به انجام رساندن متفاوت امور در مقایسه با گذشته وتغییر شکل دهی یا معکوس سازی فرآیند ها تعریف می کند.

فرآیند تغییر در حوزه های گسترده داخل و خارج از سازمان از جمله مباحث یادگیری سازمانی ،منابع انسانی ،مدیریت تغییر، مهندسی مجددو…. مورد تعریف قرار گرفته است.( مدیریت تغییر در کتابخانه ها چالشهای سده،11،1385،21)

همانگونه که ملاحضه می شود تغییر به فراخور دیدگاه هر صاحب نظر تعریف وتشریح شده است وتعاریف از گستردگی خاصی برخوردار ند.