موانع صادراتی SMEs:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

موانع صادراتی SMEs

موانع ارائه شده در این بخش از لوندیو[1] (2004) اقتباس شده اند که در ادامه به بررسی هر یک می پردازیم:

2-9-1. موانع داخلی

2-9-1-1. موانع اطلاعاتی

موانع اطلاعاتی به مشکلات شناسایی، انتخاب و تماس با بازارهای بین المللی به دلیل ناکارامدیهای اطلاعات اشاره دارد. چهار مانع در این دسته قرار دارند. تعیین محل / تحلیل بازار های خارجی، یافتن داده‎های بازار بین المللی، شناسایی فرصت های کسب و کار خارجی و تماس با مشتریان آن سوی آب. به استثناء چند مورد اندک، این موانع همواره توسط صادر کنندگان و غیر صادر کنندگان، بالا درجه بندی می‎شوند و تاثیر مهم آنها برتصمیمات مدیریت صادرات را بیان می کند.

اطلاعات محدود برای تعیین محل/ تحلیل بازارهای خارجی : اطلاعات در کاهش سطح بالای عدم اطمینان اطراف محیط کسب و کار خارجی غیر همسان، پیچیده و آشفته حائز اهمیت می باشد. علیرغم این، بسیاری از شرکت های کوچک با منابع اطلاعاتی ملی و بین المللی آشنایی ندارند و حتی هنگامیکه اطلاع یابند و به آنها دسترسی پیدا کنند، در بازیابی داده ها دچار مشکل می شوند. به علاوه، ایده ی واضحی در مورد اطلاعات خاص مورد نیاز، خصوصاً شناسایی و تحلیل و ورود به بازارهای خارجی ندارند. در نتیجه، پیشرفت شرکت در صادرات بسیار مخاطره آمیز است. زیرا به جای اینکه بر اساس تلاش سازمان یافته و پژوهش مداوم باشد، مبتنی بر تجربه شخصی و بصیرت مدیریتی هستند.

داده های مشکل دار بازار بین المللی: حتی در مواردیکه شرکت، پژوهشگر صادرات اصولی است، اغلب در مورد منبع  ( روشهای جمع آوری داده ی غیر پیچیده، دستکاری شده و خاص)، کیفیت (داده های نادرست، قدیمی و ناقص) و قیاس پذیری، سالهای مبنای مختلف، سیستم های دسته بندی و واحد های سنجش ) اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه می شود. بدین منظور، فرد باید دشواری های دسترسی به چند منبع داده ای، نیل به دریافت به موقع اطلاعات و پرداخت قیمت های بالا برای به دست آوردن قیمت های خاص را اضافه کند.به وضوح این مشکلات مانع اجرای موثر تحقیق بازار های بین المللی می شوند. در نتیجه تصویر واقعی بازارهای خارجی را در هم شکسته و به تصمیمات نادرست مدیریت ختم می شوند.

شناسایی فرصت های کسب و کار خارجی: آشکار شدن فرصت های بازار در خارج، ممکن  است فشار قوی بر میل شرکت ها به شروع و توسعه صادرات اعمال کند. با این حال، شرکت های بسیاری در شناسایی موثر این فرصت ها با مشکل مواجه می شوند که ارتباط نزدیکی با مشکلات فوق الذکر در انجام تحقیق در خصوص بازارهای خارجی دارند. در مثال های زیادی، این فرصت ها به شیوه واکنشی شناسایی شده و معمولاً به شکل سفارش های درخواستی مشتریان خارجی یا راهنمایی مشاوره ای عوامل خارجی می‎باشند. (مانند آژانس های دولتی، اتاق های بازرگانی و انجمن های تجارت) که موجب می شوند یک شرکت کوچک برای مقابله با مشکلات و چالش های ناشی از محیط کسب و کار بین المللی آماده نبوده و بد تجهیز شوند.

ناتوانی در تماس با مشتریان آنسوی مرزها: شناسایی مشتریان در بازارهای برون مرزی، مانع جدی برای بسیاری ازصادرکنندگان فعلی و آتی به وجود می آورند. این امر را می توان به سه عامل اصلی نسبت داد:

  • فاصله ی جغرافیایی زیاد جدا کننده ی فروشندگان و خریداران در بازارهای خارجی که مانع ارتباط بین دو طرف   می شود.
  • رویکرد بی میلی شرکت های کوچک نسبت به انجام تحقیق اصولی در بازارهای برون مرزی
  • قرار گرفتن محدود در معرض منابع لیست کننده ی مشتریان بالقوه
  • انتظار می رود پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی پایگاه داده ای، اثر این مشکل را کاهش دهد، زیرا حال دسترسی بیشتری به اطلاعات مشتریان خارجی و چشم اندازها وجود دارد.

[1]  Leonidou