موفقیت سیستم برنامه ریزی-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

عوامل موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

در تحقیقی که در سال 2001 توسط دنمارک و آلبورک[1] انجام پذیرفت، عوامل متعددی از جمله مدیریت پروژه، مهندسی مجدد کسب و کار، حمایت مدیریت عالی، قهرمان پروژه، نظم، بودجه پروژه، متخصصان و مشاوران پیاده سازی، تعهد تیم پروژه و هماهنگی میان افراد و بخش­های مختلف سازمان به عنوان عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شده­اند. همچنین در تحقیق دیگری که توسط نا[2] و همکاران در سال 2001 انجام گرفته است، 11 عامل به عنوان عوامل کلیدی در پیاده سازی موفق پروژه­های برنامه ریزی منابع سازمان معرفی گردید: حمایت مدیریت عالی، ترکیب تیم پروژه، ارتباطات، قهرمانان پروژه، مدیریت پروژه، مهندسی مجدد کسب و کار، توسعه و عیب یابی نرم افزار و سیستم­های مناسب کسب و کار و فناوری. در تحقیق دیگری که توسط کومار و ماهاشواری[3] در سال 2002 صورت گرفت، موانع اصلی موجود در راه پیاده سازی سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان در قابل عواملی با نظرخواهی از شرکت­های استفاده کننده از سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شد، این عوامل به شرح زیر است:

 • مشکلات تغییر از سیستم قبلی به سیستم جدید،
 • عدم وجود افراد ماهر در پروژه،
 • مشکلات موجود در تخمین نیازهای پروژه،
 • مقاومت از سوی پرسنل و کارکنان،
 • محدودیت منابع موجود در سازمان،
 • عدم وجود دیدگاه و استراتژی مشخص در بکارگیری سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان،
 • شکاف علمی موجود میان کارکنان و تیم پروژه،
 • همکاری و هماهنگی بین گروه­ها،
 • عدم وجود تعهد در مدیریت ارشد،
 • مشکلات فنی،
 • اشکالات موجود در نرم افزار،
 • آموزش کارکنان (کومار و ماهاشواری، 2002، 151-153).

برادلی[4] (2003) نیز در خصوص عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان تحقیقی انجام داد و این عوامل را در چهارچوب تئوری مدیریت کلاسیک که پنج وظیفه اصلی مدیریت را شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل عنوان می­کند، مورد بررسی و شناسایی قرار داده و در نهایت نتایج زیر حاصل گردید:

انسجام و یکپارچگی بین برنامه ریزی سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان و برنامه ریزی کسب و کار در داخل سازمان یکی از عوامل موفقیت کلیدی به شمار می­رود (برنامه ریزی)،

سازماندهی پروژه سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان تحت راهنمایی و هدایت مدیر یک پروژه است که این مدیر نهایتاً گزارشات مربوط به پروژه را به مدیر ارشد واحد مربوطه ارجاع می­دهد، از عوامل اصلی موفقیت سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان به شمار می­رود (سازماندهی)،

انتخاب مدیر پروژه مناسب دارای تجربه کافی، استفاده از مشاوران با تجربه جهت راهنمایی و همچنین کیفیت و کمیت آموزش کاربران و مدیران با موفقیت پروژه ارتباط مستقیم دارد (کارمندیابی)،

درگیری و مشارکت مدیریت ارشد در مراحل راه اندازی و پیاده سازی سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان، وجود یک قهرمان پروژه و همچنین اثربخشی مدیریت در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر، با موفقیت در پیاده سازی پروژه ارتباط مستقیم دارد (رهبری)،

استفاده از یک کمیته راهبری که به وسیله مدیریت ارشد ریاست می­شود و جلساتی حداقل ماهانه برگزار می­نماید، از عوامل اصلی در موفقیت پروژه محسوب می­شود (کنترل) (برادلی، 2003، 78-85).

آن چه که در یک پروژه بزرگ مدنظر است بسته به عوامل تعیین کننده پیچیدگی، دوره، بودجه و کیفیت پروژه از یک بافت به بافت دیگر متفاوت است. فرات[5] و همکاران (2006) چهار عامل موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان را به صورت زیر بیان نمودند:

 • پشتیبانی مدیریت عالی، برنامه ریزی، آموزش و همکاری تیمی؛
 • تلاش جهت انتخاب نرم افزار؛
 • حوزه مشارکت سیستم­های اطلاعات و
 • قابلیت مشاوره و پشتیبانی.

مطالعات بسیاری به بررسی عوامل کلیدی موفقیت پرداخته­اند، اما یکی از مهمترین و منسجم­ترین تحقیقات صورت گرفته، پژوهش فینی و کوربت[6] (2007) می­باشد. نتایج حاصل از این تحقیق و همچنین شناسایی عوامل موفقیت این سیستم­ها برای سهامداران و مدیران شرکت­ها بسیار با ارزش می­باشد. یافته­های آنان نشان داد که مطالعات محدودی به بررسی عوامل کلیدی موفقیت از دیدگاه ذینفعان پرداخته­اند. نتیجه کار آن­ها ارائه یک طبقه بندی، شامل 26 عامل کلیدی موفقیت است.

[1] Denmark and Aalborg

[2] Nah

[3] Kumar and Maheshwari

[4] Bradley

[5] Ferratt

[6] Finney and Corbett