نقش و اهمیت خلاقیت:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای”

نقش و اهمیت خلاقیت

نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری را می توان از سه جنبه کلی ،فردی و سازمانی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد :

2-3-7-1 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی

1)خلاقیت و نوآوری یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ویژگی های خاص انسان است .

2)مجموعه تمدن انسان محصول خلاقیت ها و نوآوری انسان است .

3)ادامه حیات انسان بدون خلاقیت و نوآوری امکان پذیر نیست .

4)خلاقیت و نوآوری یکی از اصلی ترین اهداف تعلیم و تربیت است .

5) خلاقیت و نوآوری عامل بهبود مستمر کیفیت زندگی و افزایش رفاه و آسودگی و رفع مشکلات و موانع است .

6)خلاقیت و نوآوری موجبات رشد و توسعه اقتصادی ، علمی و صنعتی را فراهم می سازد.

7)همه سازمانها و کارخانه ها و کلیه تولیدات و محصولات و خدمات حاصل خلاقیت و نوآوری است.

8)جوامع پیشرفته دارای خلاقیت و نوآوری بیشتر هستند.

 

2-3-7-2 نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي

1) خلاقيت و نوآوري عامل رشد و شکوفايي استعداد ها و سوق دهنده به سوي خود شکوفايي است  .

2) خلاقيت و نوآوري عامل موفقيت فردي ، شغلي و اجتماعي .

3)خلاقیت و نوآوری در رشد و ظهور مهارت ها مانند مهارت های حل مساله ، خود آگاهی و مهارت هنری ، حرکتی ، علمی و مکانیکی موثر است.

4)خلاقیت و نوآوری از طریق ایجاد زمینه ها ی انعطاف پذیری ذهنی و رفتاری در توسعه روابط اجتماعی نقش مهمی دارد.

5)خلاقیت و نوآوری زمینه کنجکاوی ، تلاش و تفکر را نیز فراهم می آورد.

6)خلاقیت و نواوری باعث ارتقای سطح بهداشت روانی می شود.

2-3-7-3 نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني

1) خلاقيت و نوآوري عامل پيدايش سازمان؛

2) خلاقيت و نوآوري عامل توليدات و خدمات ؛

3) خلاقيت و نوآوري عامل افزايش کميت ، تنوع توليدات و خدمات ؛

4) خلاقيت و نوآوري عامل افزايش کيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت ؛

5) خلاقيت و نوآوري عامل کاهش هزينه ها ، ضايعات و اتلاف منابع ؛

6) خلاقيت و نوآوري عامل افزايش انگيزش کاري کارکنان سازمان ،

7) خلاقيت و نوآوري عامل ارتقاي سطح بهداشت رواني و رضايت شغلي کارکنان سازمان ؛

8) خلاقيت و نوآري عامل ارتقاي بهره وري سازمان؛

9) خلاقيت و نوآوري عامل موفقيت مجموعه مديريت و کارکنان سازمان؛

10) خلاقيت و نوآوري عامل رشد و بالندگي سازمان؛

11) خلاقيت و نوآوري عامل تحريک و تشويق حس رقابت؛

12) خلاقيت و نوآوري عامل کاهش بوروکراسي اداري ((کاهش پشت ميزنشيني ومشوق عمل گرايي))؛

13) خلاقيت و نوآوري عامل تحريک و مهيا کردن عوامل توليد .