ورود محصولات جایگزین:”پایان نامه رقابت بازار بر نوسانات سود”

تهدید ورود محصولات جایگزین

تمامی شرکت های موجود در یک صنعت در گسترده ای با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند. محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمت هایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود بگذارند، بازدهی بالقوه صنعت را محدود می کنند. هر چه قیمت کالاهای جایگزین مناسب تر باشد محدودیت های ایجاد شده در سود صنعت پایدار تر خواهد بود.

شناسایی محصولات جایگزین موضوعی است که نیازمند جست و جو برای دیگر محصولاتی است که عملکردی مشابه عملکرد محصول صنعت دارند.

 

 

توان چانه زنی خریداران

خریداران با تلاش برای کاهش قیمت با صنعت رقابت می کنند و همواره سعی دارند محصولی دریافت کنند که کیفیت بهتری داشته باشد و یا خدمات بیشتری عرضه کند. آن ها همچنین شرکت های رقیب را علیه هم بر می انگیزند که همه این موارد سود دهی صنعت را کاهش می دهد. توان هر گروه از مشتریان مهم یک صنعت به ویژگی های موقعیتی آن مشتری در بازار و همین طور اهمیت نسبی خرید های او از صنعت در مقایسه با کل فعالیت های آن بستگی دارد. اگر شرایط زیر فراهم شود گروه خریداران از توان بالایی برخوردار خواهند شد:

 • اگر حجم خرید خریداران بالا و متناسب با فروش فروشنده باشد.
 • اگر محصولاتی که از صنعت خریداری می شود بخش عمده ای از خریدهای مشتری را شامل شود.
 • اگر محصولاتی که خریداری می شود استاندارد بوده یا فاقد تمایز و تنوع باشد.
 • اگر خریدار با تغییرات هزینه کمی رو به رو باشد.
 • اگر خریدار سود پایینی کسب کند.
 • اگر خریداران موجب تهدید قابل اعتنایی از ادغام رو به عقب شوند.
 • اگر محصول صنعت، نقش ضعیفی در کیفیت خدمات و محصولات خریدار داشته باشد.

 

توان چانه زنی تأمین کنندگان

شرایطی که به افزایش قدرت تأمین کنندگان کمک می کند خود بازتابی از همان شرایطی است که بر توان خریداران می افزاید. اگر شرایط زیر فراهم باشد گروه تأمین کنندگان قدرتمند ظاهر خواهند شد:

 • اگر گروه تأمین کنندگان در کنترل چند شرکت معدود باشد.
 • اگر شرکت مجبور نباشد برای فروش محصول خود به صنعت با دیگر محصولات جایگزین رقابت کند.
 • اگر صنعت مشتری مهمی برای محصولات گروه تأمین کننده نباشد.
 • اگر محصول تأمین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار آید.
 • اگر محصول گروه تأمین کننده تمایز و تنوع داشته باشد و یا به ایجاد هزینه های جا به جایی منجر شود.

 

جدول 1- ابعاد شاخص رقابت پذیری

ابعاد زیر شاخص ها
 

 

 

شاخص تهدید رقبای جدید

 

 

تنوع و تمایز محصولات صنعت
میزان سرمایه بری صنعت
وضعیت سیستم توزیع محصولات صنعت
هزینه های تغییر
حمایت دولت از صنعت
انحصار تکنولوژی و مواد اولیه
 

 

شاخص توان چانه زنی تأمین کنندگان

 

تعداد تأمین کنندگان
جایگزین برای محصولات تأمین کنندگان
اهمیت صنعت برای تأمین کنندگان
اهمیت تأمین کنندگان
شاخص فشار محصولات جایگزین محصولات جایگزین
 

شاخص شدن رقابت بین رقبای فعلی

 

تعداد رقبا
نوسانات ظرفیت تولید
دشواری و موانع خروج از صنعت
 

شاخص توان چانه زنی خریداران

تعداد مشتریان عمده
هزینه های تغییر مشتریان
حساسیت مشتریان در برابر تغییرات قیمتی

 

با توجه به مدل پورتر و جدول بالا ، شش مورد از این زیر شاخص ها با در نظر گرفتن نظرات اساتید راهنما و مشاور به عنوان متغییرهای مستقل پژوهش حاضر به کار گرفته شده تا تاثیر آن بر نوسان سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس مورد بررسی قرار گیرد.

این متغیرها عبارتند از : وضعیت سیستم توزیع محصولات صنعت، حمایت دولت از صنعت، تعداد تأمین کنندگان، محصولات جایگزین، تعداد رقبا و تعداد مشتریان عمده.