ویژگی رهبران خدمتگزار:پایان نامه رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان

در مطالعات دیگر بیان شده است که ویژگی رهبران خدمتگزار عبارت است از:

وجود فلسفه حمایتی دو سویه؛روابط ورای ساختار رسمی و به طور دوستانه و آزمانی؛ موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فرهمندی است؛ وجود اصول اخلاقی فی ما بین رهبر و کارکنان (دامغانیان، 1390: 13).

علاوه بر این ساختار رهبري خدمتگزار توسط سندجايا و همكارانش (2008) شناخته شد و شامل 6 بعد مختلف است ( Sendjaya & pekerti, 2011):

  • تبعيت داوطلبانه: تبعيت داوطلبانه به رفتار فداكارانه ي رهبر كه مفهوم و نيت اصلي وي را نشان مي دهد. اين بدان معناست كه فردي به طور داوطلبانه حقوق و منافع شخصي خود را به نفع ديگران رها مي كند. آمادگي براي نفي و ترك وضعيت برتر مرتبط با رهبري و دستيابي به سرافرازي از طريق خدمت رساني مشخصه ي رهبري خدمتگزار است. تمايل طبيعي رهبران خدمتگزار در خدمت به ديگران به طور فداكارانه از انديشه ي بندگي (مستخدم بودن) نه رهبري سرچشمه گرفته است.
  • معتبر بودن: خود اعتباري به ايده اي اشاره مي كند كه رهبران موقعيت خود در رابطه با ديگرانرا به شيوه اي شفاف و صادقانه با رفتارهاي فروتنانه و پاسخگو نشان مي دهند.
  • روابط متعهدانه: سومين مؤلفه ي اصلي رهبري خدمتگزار، روابط متعهدانه است و اشاره به آن دسته از رفتارهاي رهبر دارد كه روابط واقعي، عميق و پايدار را با كاركنان پرورش مي دهد و تعهدات مرزهاي به شدت شخصي افراد است. در روابط بر پايه ي تعهد، تعهد متقابل توسط رهبران و پيروان از طريق ارزش هاي مشترك، تعهد، اعتماد متقابل و نگراني براي رفاه طرف متقابل، ديده مي شود كه مي تواند نگرش هاي مثبتي نسبت به سازمان ايجاد كند و منجر به نتايج مطلوبي مثل خلاقيت، تعهد و مشاركت گردد.
  • اخلاق مسئولانه: اخلاق يك عنصر لازم در رهبري است كه در رهبري خدمتگزار يك كانون محسوب مي گردد. جهت گيري اخلاقي رهبران خدمتگزار از طريق استدلال اخلاقي و عمل اخلاقي آن ها مشخص مي شود. آن ها استدلال اخلاقي متعارف در سازمان ها را ترويج مي دهند و همچنين ديگران را به شركت در آن تشويق مي كنند. رهبري خدمتگزار  روابط رهبر- پيرو را به سوي رهبران و پيرواني با اخلاق بهتر پرورش مي دهند.  گراهام[1] (1991) اشاره مي كند كه رهبري خدمتگزار  قدرت ارتباطي كه گفتگوي اخلاقي خوب را بين پيروان و رهبران تسهيل مي­كند را به كار مي برد. رهبران خدمتگزار هميشه آرمان هاي بالاتر، ارزش هاي اخلاقي و نيازهاي به مراتب بالاتر را درخواست مي كنند.
  • معنويت متعالي: پنجمين مؤلفه رهبري خدمتگزار ، معنويت متعالي به رفتارهايي اشاره مي كند كه اعتقاد دروني رهبر را آشكار مي كند در اين حالت چيزي يا كسي فراتر از خود و جهان مادي وجود دارد و زندگي را كامل و معنادار مي كند. مذهب، ارتباط، حس رسالت و تماميت (طرز فكر جامع) چهار عنصري است كه معنويت را تشكيل مي دهد. در حالي كه تحقيقات مربوطه به معنويت در محل كار هنوز در مراحل اوليه به سر مي برد. اين مفهوم به طور مثبتي با رهبري بهتر و رفتارهاي سازماني ديگر ارتباط دارد. فري هوم اشاره كرد كه رهبري معنوي زندگي جامع و يكپارچه را ارائه مي دهد.
  • نفوذ تحولي: تمركز اين ايده رهبري خدمتگزار بر نفوذ تحول رهبري به افراد اطرافش است. گرين ليف (1997) بيان كرد كه رهبري خدمتگزار هر زمان كه افرادي از طريق رهبران خدمت مي كنند نشان داده مي شود و رهبران خدمتگزاربه طور مثبت در ابعاد مختلف از جمله عاطفي، فكري، اجتماعي و معنوي تحول يافته است. گرين ليف (1997) اشاره كرد كه رهبري خدمتگزار  اثرات زيادي در ديگران دارد به طوري كه آن ها به رهبران خدمتگزار خدمت مي كنند. اين ديدگاه توسط گراهام (1991) به اشتراك گذاشته شد: كه رهبري خدمتگزار مسري است. علاوه بر اين، تحولات شخصي كه رخ مي دهد و تكرار مي شود، تغييرات مثبتي را در سازمان و اجتماع به وجود مي آورد.

[1] Graham