تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

انواع مراکز خدماتی  …………..………………………………………..29

آمیخته بازاریابی خدمات   29

مشتری مداری   35

انواع مشتری  36

مدیریت ارتباط با مشتری  36

رفتار مصرف کننده ورزشی  38

فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ورزشی   40

عوامل غیرقابل کنترل موثر بر فرآیند تصمیم گیری خرید ورزشی   45

1- عوامل فرهنگی  45

2- عوامل روانی  46

3- عوامل موقعیتی و اجتماعی  46

پیشینه تحقیق   48

جمع بندی کلی   52

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

روش پژوهش    56

جامعه آماری و نمونه آماری   56

ابزارگردآوری داده ها 56

روایی و پایایی پرسشنامه 57

چگونگی جمع آوری داده ها 58

روشهای تجزیه و تحلیل آماری   58

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

توصیف داده های آماری   61

الف). توصیف ویژگی های فردی آزمودنیهای پژوهش    61

میانگین و انحراف استاندارد سوالات   71

بخش دوم: آمار استنباطی   72

تحلیل عاملی  72

آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها: 75

آزمون فرضیه های پژوهش 79

آزمون خوبی (نیکویی). برازش    85

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

خلاصه پژوهش    95

یافته های توصیفی پژوهش   96

بحث و نتیجه گیری   99

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش    107

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 108

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

منابع فارسی ………………..………………………………………….………….110

منابع لاتین …………………..……………………………………….…….………113

پیوست ها ……………………..……………………………………..120

21

26

34

54

58

62

63

63

64

65

66

67

68

69

70

71

74

75

76

77

78

79

81

84

85

86

89

90

91

91

92

جداول

جدول1‑2: ویژگی­های منحصر به فرد ورزش ……………………………………………………………………..

جدول ‏0‑2:  ویژگی­های کالاها و خدمات …………………………………………………………………………

جدول ‏0‑3: آمیخته بازاریابی و c4 از دیدگاه مشتریان  ……………………………………………………………

جدول 4-2: جمع بندی پیشینه ی تحقیقات به طور خلاصه …………………………………………………………

جدول1-3: میزان آلفای مقیاس و عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی ……………………………………………

جدول 1-4: سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………

جدول 2-4: وضعیت تاهل آزمودنی­ها …………………………………………………………………………….

جدول 3-4: وضعیت شغلی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………

جدول 4-4: سطح تحصیلات آزمودنی­ها…………………………………………………………………………..

جدول 5-4: سابقه فعالیت  ورزشی آزمودنی­ها ………………………………….…………………………………..

جدول 6-4: فاصله تقریبی منزل تا باشگاه آزمودنی­ها ………………………………………………………………

جدول 7-4: نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………………………

جدول 8-4: هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه آزمودنی­ها …………………………………………………………..

جدول 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنی­ها ……………………………………………………

جدول 10-4: روزهای استفاده از امکانات باشگاه در هفته آزمودنی ها …………………………………………………

جدول 11-4: میانگین و انحراف استاندارد سوالات …………………………………………………………………

جدول 12-4: نتایج آزمون بارتلت و کیسر می یر و اوکلین ………………………………………………………….

جدول 13-4: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف ………………………………………………………………….

جدول 14-4: اشتراکات گویه های ابزار تحقیق ……………………………………………………………………

جدول 15-4: نتایج سهم واریانس هر یک از شاخص ها  (عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی)…………………………………

جدول 16-4: نتایج تحلیل مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سوالات  (گویه­ها)…………….

جدول 17-4: نتایج ارزیابی پایایی عامل های تصمیمات مشتریان……………………………………………………

جدول 18-4: ارتباط بین شاخص ها و عامل های عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه …………………

جدول 19-4: ارتباط بین عامل های عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………………….

جدول 20-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………….

جدول 21-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان………………………………………..

جدول 22-4: وضعیت عامل ها …………………………………………………………………………………..

جدول 23-4:  وضعیت سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………

جدول 24-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی عوامل 4گانه ترجیحات مشتریان …………………………..

جدول 25-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 1 تا 4 از عامل قیمت ……………………………..

جدول 26-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 5 تا  9 از عامل مکان ………………………….

جدول 27-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 10 تا 15 از عامل ترویج …….……………………….92

جدول 28-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 16 تا 20 از عامل محصول ……………………………..93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل­ها و نمودارها

5

5

5

18

24

28

30

40

41

41

45

47

48

62

63

64

65

66

67

68

69

70

70

80

82

82

83

شکل1-1:  فرآیند تصمیم­گیری خرید ورزشی سه مرحله­ای ……………………………………………….……..

شکل2-1:  فرآیند تصمیم­گیری خرید ورزشی پنج مرحله­ای ……………………………………………………..

شکل3-1: مدل تصمیم مشتری هووارد  (1994) ………………………………………………………………

شکل1-2:  فرایند بازاریابی …………………………………………………………………………………..

شکل 2‑2: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالاو خدمات ………………………………………………………

شکل ‏0‑2: چهار ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………..

شکل ‏0‑2:  اجزای یکپارچه آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………..

شکل5-2: فرآیند تصمیم­گیری خرید ورزشی سه مرحله­ای ……………………………………………………….

شکل6-2: فرآیند تصمیم­گیری خرید ورزشی پنج مرحله­ای ………………………………………………………

شکل 7-2: فرآیند کامل تصمیم­گیری خرید ورزشی ……………………………………………………………

شکل 8-2: عوامل موثر ( غیرقابل کنترل ). بر رفتار مخاطبان ورزشی ……………………………………………..

شکل 9-2: تأثیر موقعیت در رفتار مصرف کننده ورزشی …………………………………………………………

شکل10-2:  عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید …………………………………………………………

شکل 1-4: توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها ……………………………………………………………….

شکل 2-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها ………………………………………………………

شکل 3-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی …………………………………………………………………

شکل 4-4: توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………………………….

شکل 5-4: توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت  ورزشی ………………………………………………………….

شکل 6-4: توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان ……………………………………………………….

شکل 7-4: توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………

شکل 8-4: توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ………………………………………………..

شکل 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنی­ها …………………………………………………

شکل 10-4: توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه ………………………………………

شکل 11-4: مدل مفهومی ترجیحات مشتریان در انتخاب یک باشگاه بر اساس عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی………….

شکل  12-4: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات 1 تا 4 …………………………………………………

شکل  13-4: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات 5 تا 9 …………………………………………………

شکل  14-4:. رابطه بین عامل ترویج با هر کدام از سؤالات 10 تا 15 ……………………………………………..

شکل  15-4: رابطه بین عامل محصول با هر کدام از سؤالات 17 تا 20 ………………….……………….………83

شکل 16-4: خروجی نرم  افزار لیزرل در حالت معنی داری: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………….87

شکل 17-4: خروجی نرم  افزار لیزرل در حالت استاندارد: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………..…88