می 9, 2021

پایان نامه توسعه صنعت گردشگری:-جاذبه­ هاي جهانگردی

جاذبه­هاي طبيعي: جاذبه­هاي طبيعي موجود در مقصد، غالباً اولين موضوعي است كه توجه گردشگر را جلب مي­كند كه اصولاً تركيب متنوعي از منابع طبيعي را مي­توان به منظور ايجاد محيطي جذاب براي توسعه گردشگري به كار گرفت.

جاذبه­هاي فرهنگي: در صنعت گردشگري، فرهنگ به عنوان عامل جذب عمل مي­كند. براي گردشگراني كه سفر مي­كنند، فعاليت­ها، رويدادها و محصولات فرهنگي، همچون نيرويي الهام بخش و جذاب برآنان اثر مي­گذارد جاذبه هاي فرهنگي شامل تمام تجلي­ها و تبلورهاي بيروني و رسمي فرهنگ هر كشور است كه مي­توان آنها را ديد، نمايش داد يا به نوعي عرضه كرد (کاظمی، 1389).

جاذبه هاي انسان ساخت: به كليه عناصر و پديده هاي مصنوع داراي ارزش و حائز تعاريف معيار جذابيت، جاذبه انسان ساخت گفته مي­شود.

مقاصد گردشگري با توجه به پتانسيل­ها و منابع گردشگري مختلفي كه در بردارند، ممكن است يك يا چند نوع از جاذبه­هاي گردشگري را به گردشگران به عنوان محصول گردشگري ارائه نمايند. گردشگري شامل همه خدمات و ويژگي­هايي است كه در كنار هم قرار مي گيرند تا آنچه مسافر مي­خواهد، فراهم آورند و انواع مختلفي دارد، اما صاحبنظران گردشگري در دنيا، چهار فضاي كلي را به عنوان مقاصد گردشگري مشخص كرده اند كه عبارتند از:

– فضاي روستايي يا جهانگردي سبز

– فضاي كوهستاني براي ورزش هاي كوهستاني

– فضاي ساحلي با ويژگي هاي خاص خود

– فضاي شهري.

يكي از انواع گردشگري، گردشگري شهري است؛ به طوري كه با توجه به جايگاه ويژه شهر، در بسياري از كشورهاي موفق در اين صنعت، شهر پايه و اساس توسعه گردشگري است، چراكه بسياري از شهرها در بردارنده تمامي انواع جاذبه هاي گردشگري مذكور هستند؛ يعني در اين نقاط مي توان هم شاهد جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و هم جاذبه­هاي انسان ساخت بود. ايجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب، بازسازي فضاهاي ظاهراً متروك و مرده به قصد زنده كردن جنبه هاي كهن جامعه، ازجمله آثار توسعه گردشگري شهري است. بدين منظور، بسياري از شهرها درصددند تا از ويژگي­ها و امكانات خاص شهر خود سود برده، از مزاياي جلب گردشگري شهري بهره گيرند (رایز و تنور2012).

فضاهاي شهري در شهرهاي معاصر را كه براي گردشگران به عنوان يك جاذبه محسوب مي­شوند، مي­توان به دو دسته تقسيم نمود (استیگیتز ، 1386):

– فضاهاي مدرن يا جديد نظير پارك ها، مراكز فروش مدرن، فرهنگسراها، ميادين و پلازاها

– فضاهاي سنتي نظير بازارها، امامزاده ها، گورستان ها، باغ ها، مساجد و ساير اماكن تاريخي

وجود جاذبه­هاي متعدد تاريخي فرهنگي و جاذبه هاي ويژه و انسان­ساخت در نقاط شهري با رشد گردشگري در دهه­هاي اخير باعث شده است تا اين مقاصد مورد هجوم گردشگران قرار گيرند. بسياري از مسؤلان اين نقاط شهري نيز به علت بي­توجهي به آثار نامناسب گردشگري و توجه صرف به مزاياي اقتصادي اين صنعت، باعث تسريع اين روند مخرب گشته­اند. از ديگر سو، در بسياري از طرح­هايي كه براي اين نقاط شهري تهيه مي­گردد، كوچكترين توجهي به مقوله گردشگري و آثار آن بر روند توسعه شهر نشده است. از اين رو، انجام مطالعات براي شناسايي و تجزيه و تحليل تاثيرات گردشگري، مضاف بر طرح­هاي مطلقا كالبدي در اين نقاط لازم است.

اين مطالعات رهنمودهاي كلي را براي توسعه گردشگري پايدار فرآهم مي­نمايد. چون طرح­هاي توسعه و عمران شهري به صورت كلي و با توجه به نيازهاي ساكنان شهر تهيه و اجرا مي­گردد و در بعضي مواقع، ملزومات مربوط به توسعه گردشگري كه از ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد بعضي از شهرهاست در اين طرح­ها ناديده گرفته مي­شود، لازم است براي اين گونه شهرها مطالعاتي انجام شود كه علاوه بر توسعه كالبدي، توسعه گردشگري آن را نيز مورد توجه قرار دهد. شهرهايي با ويژگي گردشگرپذيري در حجم انبوه به دليل داشتن ويژگي­هاي منحصر به فرد و آميختگي كالبد شهري با محيط طبيعي و عجين شدن زندگي ساكنان با ويژگي­هاي محيطي جغرافيايي بايد از حالت ويژه­اي در تهيه طرح­هاي توسعه شهري برخوردار باشند. لذا لازم است مطالعاتي با مضامين توسعه كالبدي همراه با نگرش به توسعه گردشگري در قالب توجه همه جانبه به توسعه پايدار از طريق توجه ويژه به مطالعات محيطي جغرافيايي، جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي، نظام اقتصادي و فعاليتي، ميراث فرهنگي، گردشگري و حفظ و احياي ميراث فرهنگي، نظام حمل و نقل، توسعه شهري و نظام مديريتي و قانوني در چارچوب نقش هاي شهر تهيه گردد.