پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک//بهبود تصميم گيري مديريت

بهبود تصميم گيري مديريت

هر چه اطلاعات، جديدتر و به روزتر و قابل دسترس باشد، تصميم گيري مديران و دست اندركاران بيمه صحيح تر و مناسب تر خواهد بود. فناوري اطلاعات به كمك ابزار پيشرفته چنان سرعتي را در جمع آوري، انتقال، پردازش ذخيره و بازيابي اطلاعات فراهم آورده است كه به دست آوردن آخرين اطلاعات ديگر يك مشكل تكنولوژيك محسوب نمي شود (عالیخانی و بهرامی،1386).

2-15.بیمه کارآفرین

شركت بيمه كارآفرين يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي است كه پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي و قانون تجارت در تاريخ 27/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسيده و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است .

2-15-1.فلسفه تاسيس

گروهي از كارآفرينان فرهيخته و صاحب نام صنعت بيمه و بانك با شركت گروهي از كارآفرينان مهندسي صنايع ساختمان و معماران اقتصادي كشور دست به دست يكديگر داده با هدف تغيير ريشه اي ساختار سنتي در حال سكون صنعت بيمه و استقرار توسعه پايدار و خلاق در اين صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهاي نوين با به كارگيري ابزارهاي فني مديريتي وسيستماتيك قابل بهره برداري از ساختار متحول بازار بين المللي بيمه ، بيمه كارآفرين را بنا نهادند.

2-15-2.اهداف شركت

1-حاكميت شركتي

2-مشتري محوري و تكريم ارباب رجوع

3-بيمه گري با بكارگيري ابزارهاي حرفه اي

4-خلاقيت و ابداع طرح هاي نو مطابق با نياز هاي يك جامعه پيشرفته

5- آموزش مداوم كاركنان در كليه سطوح

2-15-3.توان مالي شركت

بيمه کارآفرين با سرمايه 1200 ميليارد ريال،ذخابر فني 3033 ميليارد ريال و اندوخته هاي قانوني،سرمايه اي و ساير اندوخته ها به مبلغ 103 ميليارد ريال و در اختيار داشتن پوشش هاي مناسب اتکايي از توان مالي بالايي برخوردار و قادر است انواع ريسک هاي صنعتي و غير صنعتي و همچنين صنايع عظيم نفت،گاز و پتروشيمي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد.مجموعه دارايي هاي شرکت در پايان سال 91 بالغ بر 7797 ميليارد ريال بوده است.

2-15-4.موضوع فعاليت شركت

*انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع بيمه هاي زندگي و غير زندگي .

*سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه .

*قبول ريسك بصورت اتكائي از شركتهاي بيمه داخلي