طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

الگوی یو ، دانتو و لی 49

الگوی بری.. 50

الگوی پاپو و کوستر. 51

الگوی فلدویک… 51

الگوی اردم و سوایت.. 52

الگوی موتور ارزش ویژه برند. 52

الگوی سازنده ارزش ویژه برند. 52

الگوی کلر. 53

54

ارزش ویژه برند مالی محور 58

مدل مدیریت برند سازمان های ورزشی مفرت و بورمن (1996،2002) 60

مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (2008) 64

هویت تیم ورزشی. 66

جایگاه سازی تیم ورزشی. 67

مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی: 71

مدل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 72

مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 73

75

شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان. 76

برنامه‏ریزی و اجرای برنامه‏های برند. 77

انتخاب عناصر سازنده‏ی برند. 77

یکپارچه سازی عناصر برند با بهره‏گیری از فعالیت‏های بازاریابی و برنامه‏ی پیشبرد فروش… 77

ارتقای تداعیات فرعی و غیرمستقیم از برند در ذهن مشتری‏ها 78

سنجش و ارزیابی عملکرد برند. 78

حفظ، تقویت و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند. 78

79

79

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 80

83

83

بازاریابی در ورزش… 83

تداعی برند: 89

جایگاه سازی برند. 97

ارتباطات برند. 98

عوامل موثر بر حضور تماشاچیان. 100

تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری.. 103

جذب و حفظ مشتریان. 105

ارزش ویژه برند. 107

برندهای شخصی. 109

ارتقا برند باشگاهی به سطح بین المللی. 109

جمع بندی: 110

113

روند کلی اجرای پژوهش… 113

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 116

ابزار و روش جمع آوری داده ها 118

روایی و پایایی. 119

روش تجزیه و تحلیل یافته ها 121

نتایج کد گذاری باز 124

پارادایم کد گذاری محوری.. 133

جزئیات خانه های پارادایم کد گذاری محوری.. 135

کد گذاری انتخابی. 146

مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال ایران. 152

خلاصه پژوهش… 154

نتایج تحقیق. 155

بحث و نتیجه گیری.. 156

جمع بندی و نتیجه گیری: 176

پیشنهادات کاربردی: 178

پیشنهادات پژوهشی به سایر پژوهشگران: 187

منابع: 190

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1- 1 فرایند مدیریت استراتژیک برند (کلر 2008) 7

شکل 2- 1 مجموع درآمدهای لیگ و باشگاه های کشورهای آسیایی در سال 2012. 22

شکل 2- 2تحلیل منابع درآمدی باشگاه های لیگ برتر فوتبال (گزارش AFC سال 2012) 22

شکل 2- 3درآمد باشگاه رئال مادرید و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 23

شکل 2- 4درآمد باشگاه بارسلونا و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 23

شکل 2- 5درآمد باشگاه منچستر یونایتد و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. 24

شکل 2- 6نمونه لوگوهای ورزشی. 24

شکل 2- 7نمونه کاراکتر برند. 27

شکل 2-8 نمونه لوگوهای ورزشی ثبت شده 28

شکل 2- 9ارزشمندترین برندهای دنیا 30

شکل 2- 10برنداسپانسرها و شرکای تجاری المپیک لندن. 31

رده بندی برند لیگ های فوتبال اروپا در سال 2012. 32

شکل 2- 12رده بندی برند تیم های باشگاهی فوتبال جهان در سال 2013. 32

شکل 2- 13مزایای مدیریت برند. 33

سه طبقه بندی اصلی برندهای ورزشی. 35

الگوی ارائه شده توسط ننه میر و همکاران(2004) 64

شکل 2- 16الگوی تیلور و همکاران(2004) 65

شکل 2- 17الگوی یو و دانهتو (2001) 66

شکل 2- 18الگوی ارزش ویژه برند خدمات بری (2000) 67

الگوی سازنده ارزش ویژه برند. 69

شکل 2- 20نمودار ابعاد دانش برند از دیدگاه کلر(1993) 70

شکل 1- 21هرم مدیریت استراتژیک برند کلر (2008) 70

شکل 2- 22مدل گلدن، مایل و ساتن (1998) 75

شکل 2- 23مدل مفرت و بورمن (1996،2002) 78

شکل 2- 24مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (2008) 81

شکل 2- 25مدل ساخت ارزش ویژه برند تیم های حرفه ای ورزشی ریچله (2003) 82

شکل 1- 26مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی ریچله 2009. 87

شکل 2- 27مدل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 89

شکل 2- 1: مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 91

شکل 2- 2 مدل مدیریت برند ملک اخلاق و همکاران(1390)                                         142

شکل 2- 3عوامل موثر بر درک مشتریان از برند لیگ های ورزشی کانکل 2010                          144

شکل 2- 31مدل مفهومی کایناک و همکاران 2008. 150

شکل 2-32ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان حسینی و همکاران (1390) 163

شکل 3-  1: روند کلی اجرای پژوهش                                                                              163

شکل 3-  2: ساختار جامعه و نمونه آماری تحقیق                                                                          172

شکل 3- 3 الگوی پیشنهادی گراندد تئوری استراس و کوربن (1990) 177

شکل 4- 1: عوامل اثر گذار بر برند باشگاه فوتبال                                                               177

شکل 4- 2: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                 177

شکل 4- 3: رابطه بین عوامل درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                     177

شکل 4- 4: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                177

شکل 4- 5: اثر محیط بیرونی بر برند باشگاه فوتبال                                                                  177

شکل 4- 6: تاثیر متقابل محیط و باشگاه بر برند باشگاه فوتبال                                                          177

شکل 4- 7 مدل روند ارتقای برند باشگاه فوتبال                                                              177

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1متداولترین مدل عای اندازه گیری ارزش ویژه برند. 50

جدول 2- 2معیارهای اندازه گیری ارزش ویژه برند در روش آکر. 63

جدول 2- 3عوامل استراتژی مدیریت برند کو (2009) 88

جدول 2- 4 عوامل مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (2011) 90

جدول 2- 5فاکتورهای موثر بر وفاداری به نام تجاری گلادن و فانک (2002) 146

جدول 2- 6ارزیابی ارزش ویژه برند در تیم ورزشی بوئر و همکاران (2005) 147

جدول 2- 7ارزیابی تداعیات تیم ورزشی  راس (2006) 148

جدول 2- 8 کاتالیزورهای ساختن هویت برند تیم های ورزشی ریچله (2011) 150

جدول 2- 9عناصر نشان دهنده هویت تیم کو 2009. 151

جدول 2- 10راه کارهای بین المللی کردن برند تیم های ورزشی ریچله 2008. 165

جدول 3- 1: جزئیات مصاحبه های تحقیق                                                                               173

جدول 3- 2روشهای افزایش مقبولیت تحقیق پارکر و پیتنی 2009. 175

180

جدول 4- 2 نتایج کدگذاری محوری

پیامد ها

راهبرد ها

(پارادایم داده بنیاد) 192

جدول 4- 3 شرایط علی کدگذاری محوری                                                                       193

جدول 4- 4 شرایط زمینه کدگذاری محوری                                                                      193

جدول 4- 5 شرایط مداخله گر کدگذاری محوری                                                                 196