پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …


نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر نگرش یه استفاده
با توجه به جدول و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود که متغیر نگرش به استفاده دارای کمترین مقدار ۳۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۹۲۵۶/۳ ، انحراف معیار ۷۷۰۶/۰ و واریانس ۵۹۴/۰ است.

  • توصیف متغیر اثرات اجتماعی

جدول۴-۱۰) توصیف متغیر اثرات اجتماعی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
اثرات اجتماعی ۳۰۹ ۲ ۵ ۸۱۲۳/۳ ۶۸۵۲۲/۰ ۴۷/۰


نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر اثرات اجتماعی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۰ مشاهده می شود که متغیر اثرات اجتماعی دارای کمترین مقدار ۲ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۸۱۲۳/۳ ، انحراف معیار ۶۸۵۲۲/۰ و واریانس ۴۷/۰ است.

  • توصیف متغیر شرایط تسهیل گر

جدول۴-۱۱) توصیف متغیر شرایط تسهیل گر

حتما بخوانید :
سايت مقالات فارسی - بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه ...