گرایش به صادرات، پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتها

) انگیزش به صادرات

بلیکی[1](1978) اولین کسی بود که انگیزش را به فرایند فروش صادرات ارتباط داد.ضمن تحقیقات متوجه شد،انگیزه مدیران در امر صادرات،سود دهی بلند مدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلند مدت حاصل می شوند.رابینو[2] با پیشنهاد این که مدیران تنوع بازار را به عنوان یک مزیت مهم صادرات در نظر می گیرند، از این موضوع حمایت کرد و به تاثیر تنوع بر افزایش حجم فروش تاکید نمودند(هیرش و لو،1971).[3]

انگیزه ها برای صادرات کاملا متفاوت اند.انگیزش صادرات ممکن است به شکل های گوناگونی برای هر شرکت به صورت ترکیبی از عوامل مطرح شود.

2-15)گرایش به صادرات

در آخرین دهه از قرن بیستم، اقتصاد جدیدی در جهان ظهور کرد.دو پدیده موجبات پدید آمدن این اقتصاد را رقم زدند.بازارهای جهانی، شرکت ها، فعالیت ها، تقسیم اطلاعات، تکنولوژی ارتباطات و محیط تکنولوژیکی از مهمترین عوامل است.از سوی دیگر، دیگر عوامل مهم عبارتند از:بازارهای جدید در مورد تکنولوزی ارتباطی، به ویژه اینترنت، سرعت، کیفیت و اثربخشی ارتباطات بین المللی و تبادلات و تاثیر آن بر فرایند و طراحی محصول.علاوه بر آن، بدست آوردن و کسب اطلاعات در مورد کسب و کار خارج از مرزها، دانشگاهها و مدارس بازرگانی در خارج از کشور آسان و سریع شده است.همچنین تعداد زیادی از مدیران با تجربیات قبلی در مورد تجارت توسط دیگر شرکت ها استخدام می شوند و شرکت ها می توانند اطلاعات ضروری در مورد بازارهای خارجی بدست آورند.محیط رقابتی در صنایع بین المللی در حال چند قطبی شدن است.

شرکت های صادر کننده در کشورهای بسیاری و جود دارند به عنوان بخشی از جهانی سازی، شرکت های کوچک و متوسط، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و آینده ملتها دارند.این فرایند می تواند در استراتژی های جهانی سازی شرکت ها شناخته شود و تاثیر مفیدی بر ارتباطات شبکه ای شرکتها داشته باشد. بنابراین در اقتصادهای پیشرفته، فعالان گرایش به ارتباطات پایدار و طولانی مدت دارند، وبرای وارد شوندگان به صنعت نیز بر قراری ارتباط مشکل و سخت است (سرا وهمکاران،2012).

همه مسائلی که بیان شد گرایش به صادرات و انگیزه برای صادرات را افزایش می دهد که در زیر عوامل موثر بر گرایش به صادرات را بر اساس مدل مفهومی تشریح شده است.

2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات

از دیدگاه سرا و همکاران (2012) شرکت هایی که وارد حوزه ی صادرات می شوند دارای ویژگی هایی هستند که عوامل گوناگونی بر آن تاثیر می گذارد.که این ویزگی ها به 2 دسته ی کلی،ویژگی های شرکت و ویژگی های تصمیم گیرندگان تقسیم می شوند که در ادامه به توضیح وتبیین هر یک ازآنها پرداخته شده است.

[1] Bilkey

[2] Rabino

[3] Hisch & lev