مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۱۸

گفتارچهارم: انواع توقیف:الف) توقیف تامینیتوقیف تامینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در … Read More

مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۱۷

ثالثا”- افزون بر مطالب فوق، از آنجا که مقنن نیز تصرف را به عنوان‏ دلیل مالکیت پذیرفته و صرف نقل و انتقال به واسطه قبض و اقباض مال را از … Read More

متن کامل – مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۱۲

نتیجه اینکه: اگرمدرک قاعده ید اجماع یا روایاتی باشد که به آنها اشاره شد هیچگونه دلالتی بر اماریت ید ندارد زیرا اجماع ناظر به ترتب آثار ملکیت نسبت به ذوالید … Read More

سایت مقالات فارسی – مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد- قسمت ۱۱

همانطوریکه ید اماره ای بر مالکیت اعیان است به همان نحو اماره ای بر مالکیت منافع و نیز اماره ای بر دارابودن حقوقی مانند حق اختصاص، حق انتفاع، حق وثیقه، … Read More

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

۱۴۹/۰- ۶۸۲/۳- β۰ ضریب ثابت ۸۴۶۳/۰ ۱۹۴/۰ ۹۱۷/۶ FS فشردگی سرمایه معنادار بودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل و ضریب ثابت با استفاده از آزمون tاستیودنت، مورد آزمون قرار می‌گیرد.برای … Read More

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

 هم‌چنین ناحیه رد و قبول فرض صفر به صورت زیر تعریف می‌شود:ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵%۹۶/۱عدم رد H0رد H0۹۶/۱-رد H0نحوه داوری به این صورت است … Read More

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در …

رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود F-statistic ۶۹۴/۲ ۰۲۰۶/۰ ناهمسانی واریانس Obs*R-squared ۲۴/۱۳ ۰۲۱۲/۰ با استفاده از آماره F ( فیشر) به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد که … Read More

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در …

از لحاظ نظری به نظر نمی‌رسد که بین متغیرهای مستقل سهم بازار و فشردگی سرمایه، رابطه‌ی معنا‌داری وجود داشته باشد، جهت اطمینان از استقلال متغیرهای مستقل پژوهش از ضریب همبستگی … Read More

مقاله – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

ج ) متغیرمستقل دوم، فشردگی سرمایه می‌باشد که کمینه آن‌ها در نمونه ۰و بیشینه آن ۰۶/۰ می‌باشد و دارای میانگین ۰۰۱۸/۰ در نمونه آماری می‌باشد.تحلیل یافته‌هاتحلیل یافته‌ها در سه بخش … Read More

مقاله – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

MVit: ارزش ﺑﺎزار = اهرم مالی: مجموع دارایی‌ها / مجموع بدهی‌ها= دسته‌بندی متغیرها Y = متغیر وابسته = متغیر مستقل = متغیر مستقل = متغیر اندازه شرکت (کنترلی) که در تحلیل … Read More