می 9, 2021

بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغاندانشکده زیست شناسیپایان‌نامه کارشناسی ارشدزیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره­های متانولی چند نوع گونه …