می 9, 2021

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

 هم‌چنین ناحیه رد و قبول فرض صفر به صورت زیر تعریف می‌شود:ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵%۹۶/۱عدم رد H0رد H0۹۶/۱-رد H0نحوه …