پژوهش – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه …

احمد توکلی – روزنامهنگار و مدرس دانشگاه – هم در این رابطه میگوید:«نسخه الکترونیک روزنامه یعنی نسخهای که بتوان آن را روی صفحه نمایشگر رایانه و از طریق اینترنت دید … Read More

متن کامل – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه …

در کنار این مشکل، سازمانها با مشکلاتی نظیر تغییرات رقابتی قابلملاحظه با توجه به افزایش هزینهها، کاهش آگهیها، کاهش رضایت مخاطب و کمبود نوآوری نیز روبرو هستند. این وضعیت موجود … Read More

پژوهش دانشگاهی – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

تاریخ سفارشیسازی انبوه به چهل سال پیش برمیگردد (تافلر[۱۵۴]، ۱۹۷۰؛ دیویس، ۱۹۸۷؛ و پاین، ۱۹۹۳). در سیستم مدیریت سفارشیسازی انبوه، هدفِ اصلی، گسترش، تولید، بازاریابی، و ارائه خدمات و کالاهایی … Read More

سامانه پژوهشی – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

الگوی کسب و کار منطقی را توصیف میکند که یک نظام کسب و کار به کار میگیرد تا ارزشآفرینی نماید، و در واقع در پشت فرایندهای واقعی قرار دارد (ایستوود، … Read More

علمی : ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

روز گستردهتر میگردد، دارای اهمیتی دوچندان میگردد.علیرغم اینکه الگوهای کسب و کار و منطقهای درآمد بسیاری ارائه شدهاند، ادبیات موجود در زمینه روزنامههای آنلاین شامل پژوهشهای تجربی نسبتا اندکی در … Read More

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد …

MN3 , MN4 بار فعال برای زوج تفاضلی و کپی کننده جریان در MN6 , MN5(۴-۱۲)(۴-۱۳)(۴-۱۴)بار فعال طبقه آخر :MP8,MP7(۴-۱۵)درایور طبقه آخر MN5,MN6 :(۴-۱۶)(۴-۱۷)در شکل (۴-۳) و (۴-۴) ابعادترانزیستورها در دو تکنولوژی ۹۰ … Read More

مقاله علمی با منبع : طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد در …

در فصل قبل با پیشینه فعالیتهای انجام شده در جهت کاهش توان مصرفی در مدارات مجتمع آشنا شدیم.در این فصل مدار تقویت کننده ای با توان مصرفی و پایداری مطلوب … Read More

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد …

فصل سوم- پیشینه تکنولوژی های طراحی شده برای کاهش توان مصرفی در مدارات مجتمع۳-۱) تقویت کننده عملیاتیایده به کارگیری تقویت کننده‌های عملیاتی یا آپ امپ اولین بار در دهه ۱۹۴۰ میلادی و در مدار … Read More

سامانه پژوهشی – تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت ۲۱

فاختهها برای افزایش کارآیی الگوریتم ایجاد گردیده است. به این ترتیب این الگوریتم کار خود را با جمعیتی از فاخته ها شروع کرده که روند زیر را در هر تکرار … Read More