تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه …

۴) تلاش برای ارزش شدن مهارت در سازمان۵) داشتن میانگین نرخ بالای دستمزددر استراتژی مبتنی بر تعهد کارکنان کنترل بر امر بروز تردیدها صورت می‌گیرد یعنی میزان انعطاف و سازگاری … Read More

سايت مقالات فارسی – تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت …

همان طوری که گفته شد، برنامه‌ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی، فعالیتها و ماموریتهای سازمان در درازمدت تعیین می شود. بنابراین، با بیان اهداف کلی سازمان، روشهای … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۴

¨ موجودات و پدیدههای اساطیری_________________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها.این قصه، به شیوهی تمثیلی بیانگر ظلمی است که بر کشاورزان و طبقهی فرودست جامعه میرفته است. … Read More

پژوهش دانشگاهی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۵

نتایج آمارههای پارامتریک مجموع انحرافات از خط رگرسیون (Sdi2) و ضریب رگرسیون(   ) برای صفت عملکرد روغن ۲۲ ژنوتیپ کلزا در جدول ۴-۹ آورده شده است. نتایج جدول نشان داد که … Read More

مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۴

ژنوتیپهای شماره ۷، ۲۱، ۱۲، ۱، ۱۵ و ۴ در ناحیهای از بایپلات استقرار پیدا نمودند که عملکرد دانه کمتر از میانگین کل و براساس مؤلفه اول مدل AMMI مقادیر … Read More

پژوهش – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۱۵

تجزیه واریانس مرکب صفات برای ۲۲ ژنوتیپ مورد مطالعه در ۶ محیط با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام شد. ۳-۶-۲- تجزیه پایداری برای مطالعه پایداری ۲۲ ژنوتیپ کلزا از … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۱۶

۵ **۴۶/۳۲۱۶۴۵۰۱ ** ۰۰۹/۵۷۱۵۳۷۲ خطای ۱ ۱۸ ۶۵/۵۹۵۷۳۸ ۴۸/۱۷۶۲۷۵ ژنوتیپ(رقم) ۲۱ **۵ /۱۸۷۰۳۹۶ **۴۴ /۴۱۸۶۴۰ ژنوتیپ×محیط ۱۰۵ **۱۶/۸۶۶۴۳۳ **۷۷/۱۶۳۵۲۸ خطای ۲ ۳۷۸ ۸/۲۹۵۲۵۰ ۰۳/۵۹۴۰۴ CV% ۳۶/۱۳ ۷۵/۱۳ **- در سطح ۱% معنی … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۱۴

۳-۳- عملیات کاشت، داشت و برداشت با توجه به تفاوت ژنوتیپها از نظر مراحل نموی، تیپهای بهاره و زمستانه در مجاورت هم کشت شدند. عملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک … Read More

سايت مقالات فارسی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۶

ژنوتیپ‌های پایدار با عملکرد بالا دارای آماره پایداری-عملکرد بالاتر از میانگین آماره پایداری-عملکرد کل می‌باشند. فصل دوم بررسی منابع آلارد و برادشاو (Bradshaw and Allard, 1964)، اظهار داشتهاند، که اثر … Read More

سايت مقالات فارسی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۲

Yoo: میانگین عملکرد کل ژنوتیپهاریک پیشنهاد کرد، از اثر متقابل GE برای هر ژنوتیپ به عنوان پارامتر پایداری استفاده شود، بطوریکه این اثر برای هر ژنوتیپ مجذور شده و در … Read More