it وبهره‌وری/پایان نامه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

 تاثیر فناوري اطلاعات بر بهره‌وری

بدیهی است در اختیار داشتن اطلاعات جامع و استفاده از فناوري اطلاعات در زمان مناسب می‌تواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فناوري مانع از اتلاف منابع و دوباره کاریهاي غیر ضروري و نا خواسته و باﻻتر از همه تصمیم گیریهاي بی ثمرمی گردد. بی شک کارایی نظام اطلاع رسانی بهبود بسیاري از امور را به همراه دارد. در عرصه هاي اقتصادي فناوري اطلاعات تغییرات اساسی درنحوه مدیریت، فعالیتهاي تجاري، نحوه رقابت ان‌ها در بازارهاي خارجی و داخلی ایجاد نموده است و به مدیران بنگاههاي تجاري امکان می‌دهد تا از مقررات اقتصادي و مالیاتی، تکنولوژي تولید کاﻻ، ویژگیهاي مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهاي زمانبندي تشریفات کنترل وتحویل کاﻻ، نوسانات بازار، رقبا و… در کمترین زمان بهره مند گرددند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهکار، درصرف منابع اقتصادي، طبیعی و ذخایر انرژي به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از فناوري اطلاعات بنگاههاي تجاري می‌توانند به راحتی با تامین کنندگان مواد اولیه ونیز با مصرف کنندگان در هر نقطه جهان ارتباط برقرارنمایند. فناوري اطلاعات بافراهم اوردن امکان دستیابی به اطلاعات دقیق وسریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده وتصمیم گیري درمورد نوع تولیدات را راحتتر می‌سازد. محدوده کاربرد فناوري اطلاعات در بنگاههاي تجاري از فعالیتهاي پشتیبانی ازقبیل امورمالی وپرسنلی اغاز و به تدریج در سایر فعالیت‌ها از قبیل تولید گسترش یافته است. به علاوه فرصتهایی براي انجام امور بازرگانی از طریق تجارت الکترونیک فراهم اورده است. درهمین راستا با استفاده از فناوري اطلاعات، تسهیلاتی نظیر حفظ سوابق سهولت درانجام تغییرات، تسریع در امر آموزش و ارتباطات، تامین امنیت بیشتر داده‌ها، کاهش حجم بایگانی و… مهیا می‌شود. در جامعه امروز ابزارها و روشهاي اطلاع رسانی موجبات ارتقاء سطح دانش و آگاهی عمومی ونیز افزایش زمینه مشارکت مردم براي تحرك جامعه رافراهم اورده است.

 

1-1-2- بهره ­وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات

پیشرفت‌های جهان در فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث گسترش وسیع فرصت‌های یادگیري و دسترسي به منابع علمي و آموزشي شده است، به گونه‌ای که این امر با بازارها و روش‌های سنتي اصول قابل تصور نبوده است. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش یا به عبارتي آموزش مبتني بر فناوری اطلاعات نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان تعلیم و تعلم و همچنین ارتقاي سطح بهره‌وری کارکنان سازمان‌ها می‌گردد، بلکه در مفاهیم و مباني بسیار متداول روش‌های آموزش نیز تغییر و تحول بسیار زیادي را حاصل می‌کند (افشه و همکاران، 1390). ارتباط بین فناوری اطلاعات و آموزش با بهره‌وری نیروي انساني رابطه اي دو طرفه و لازم و ملزوم است. بدین معني که از یک سو بدون در اختیار داشتن نیروي انساني مهارت یافته که با روش‌ها، ادبیات و سواد رایانه اي آشنا بوده و مهارت‌های کاربردي آن را در اختیار داشته باشند، نمی‌توان به توسعه و بهره‌وری واقعي و پایداري ملي مبتني بر دانایي امیدوار بود. از سوي دیگر فناوری اطلاعات خود ابزار و روش مؤثر براي آموزش و افزایش بهره‌وری نیروي انساني می‌باشد (افشه و همکاران، 1390؛ دیولیور[1]،2009). امروزه آموزش و یادگیري متأثر از فناوری شده است به نحوي که بسیاري از پارادایم‌های آموزشي درحال تغییر می‌باشند. از آنجایي که نیروي انساني هر سازمان مهمترین عامل در هر سازمان می‌تواند باشد؛ بنابراین اولین عامل براي رسیدن به دگرگوني باید آموزش صحیح نیروي انساني براي یادگیري این فناوری‌ها و بالعکس کاربرد این فناوری‌ها در آموزش‌های مورد نیاز کارکنان باشد (افشه و همکاران، 1390؛ تامی[2]، 2008).

[1] Duvalier

[2] Tommie