سرمایه‌گذاری بانک‌ها:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه بانک‌های تجاری در نظام اقتصاد سنتی، در شرایطی که تقاضای کافی برای وام و اعتبار وجود نداشته باشد، منابع مالی خود را به تدریج، … Read More

ابعاد بازاریابی رابطه­ مند/پایان نامه بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان

ابعاد بازاریابی رابطه­ مند در زمینه بازاریابی رابطه­مند محققان گوناگون در کشورها و فرهنگ­های متفاوت بنیان­های مختلفی را برای بازاریابی رابطه مند درنظر گرفته­اند (رنجبریان و براری، 85:1390). برای مثال … Read More

مراحل هفت گانه عضويت در سازمان تجارت :پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

مراحل هفت گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO به اين معنا نيست كه مذاكرات آغاز مي‌شود، زيرا ابتدا بايد مقدمات فرآيند الحاق ايران … Read More

ديدگاه مبتني بر منابع:پایان نامه درمورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ديدگاه مبتني بر منابع يكي از رويكردهاي مرتبط با رقابتپذيري، رويكرد مبتني برقابليت يا منابع اسـت كـه بـر نقش عوامل داخلي سازمانها و صنايع بر توان رقابتي آنها تأكيد دارد … Read More