می 9, 2021

بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار- قسمت ۲

۱۸۲-۲-۲٫ نیازهای دوره نوجوانی ۲۲۳-۲-۲٫ لزوم روابط اجتماعی ۲۳۳-۲٫ مبانی تئوریک سازگاری ۲۵۲۵۳۲۳۲۳۴۳۶۴۲۴-۲٫ ورزش ۴۳۵-۲٫ بررسی یافته های پیشین ۴۹۶-۲٫ نتیجه گیری از تحقیقات پیشین …

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 12

نوری حبشی الف.(1382). بررسی عوامل خطرزای قلبی عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال. مجله حرکت شماره16،صفحه89-79.منابع انگلیسیAbramson JL and Vaccarino V.( 2002). Relationship Between Physical …