عوامل مؤثّر بر عملکرد سازمانی/پایان نامه درباره سرمایه فکری

عوامل مؤثّر بر عملکرد سازمانی                           دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد. دیدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید

خواندن متن کامل