ارزیابی کیفیت سود،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

اهمیت ارزیابی کیفیت سود مطابق بامفهوم سودمندی درتصمیم که توسط FASBارائه گردید،کیفیت سودوبه صورت عام ترکیفیت گزارشگری مالی موردتوجه کسانی است که ازگزارشات مالی درجهت

خواندن متن کامل