مدل سه بعدی کارول،پایان نامه ادراکات مصرف کننده ازپیامدهای اجتماعی

مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول «کارول» معتقد است که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از چهار دسته مسئولیت اجتماعی برخوردارند : اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سایر مسئولیت‌ها. «مسئولیت‌های

خواندن متن کامل