عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه …

: فعالیت جسمانی یکی از ابعاد سبک زندگی سالم است و خطر بیماری قلبی و عروقی، برخی سرطان ها و دیابت نوع ٢ را کاهش می دهد (واربورتون و همکاران، 2006). ورزش … Read More

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای …

۲- پیداکردن دالهای ارزشیِ مرتبط با دالهای شناسا و مدلولهای آنها؛ دالهای ارزشی دالهایی هستند که ویژگیهایی را به دالهای شناسا نسبت میدهند. به عبارتی میتوان گفتهها و کنشهای شخصیتهای فیلم … Read More