بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات …

مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری.. 18 گفتار اول : تعاریف.. 18 بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 18 الف : تعریف لغوی.. … Read More

دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۹

– جرایم غیر عمدیعدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه شخصی باشد که با وجود علم به نتیجه ی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب … Read More

دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۸

– عدم جریان قاعده « درء » در حق الله نسبت به جهل تقصیریتکالیف به سه دسته است حق الله – حق الناس – حق مختلط.برخی گفته اند « هر … Read More

دسترسی متن کامل – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۳۰

۲ – ۱ – ۴ – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعدهآیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول می نویسد : … Read More

جستجوی مقالات فارسی – دانشکده اصول الدین قم- قسمت ۲۱

فقها حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم کرده اند و پیرامون تعریف « حکم » تعابیر مختلفی دارند ، ولی به طور کلی عده زیادی آورده اند که « … Read More