می 9, 2021

تحقیق دانشگاهی – تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- قسمت …

۳-۳ معیار کارآیی برای سنجش کارآیی الگوریتمها از معیار خطای برونخطى[۱۷] استفاده میشود که برابر است با میانگین اختلاف بین مقدار شایستگی بهترین عضو پیدا شده …

تحقيق دانشگاهی – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه …

مدیریت عملکرد با روشی جامع نگر، کلیه عوامل و مولف ههای درگیر در کار سازمان را تحت۹مدیریت قرار داده، نهایتا عملکرد مطلوبی ازآنها به دست …