تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی

انواع مراکز خدماتی  …………..………………………………………..29 آمیخته بازاریابی خدمات   29 مشتری مداری   35 انواع مشتری  36 مدیریت ارتباط با مشتری  36 رفتار مصرف کننده ورزشی  38 فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده … Read More

اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

سیستم مخارج خطی نخستین بار به طور تجربی توسط استون مبنای مطالعه سیستم تقاضا گردید که هم از جهت سادگی و هم به دلیل مزیت‌های تئوریکی شناخته شده می‌باشد و … Read More

اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم …

سیستم مخارج خطی ) ( LES قابل استخراج از یک تابع مطلوبیت مشخص می‌باشد. بنابراین به گروه دوم تعلق دارد و تابع مطلوبیتی که این سیستم از آن استخراج می‌شود … Read More