رابطه بین سطح فعالیت بدنی و تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

کاهش میزان تولد کودکان و کاهش مرگ و میر انسان­ها به دلیل بهبود کیفیت بهداشتی و درمانی در چند دهه اخیر سبب افزایش تعداد سالمندان در جهان گردیده است. به … Read More

پژوهش دانشگاهی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳۵

نتایج آمارههای پارامتریک مجموع انحرافات از خط رگرسیون (Sdi2) و ضریب رگرسیون(   ) برای صفت عملکرد روغن ۲۲ ژنوتیپ کلزا در جدول ۴-۹ آورده شده است. نتایج جدول نشان داد که … Read More

سايت مقالات فارسی – مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۲

Yoo: میانگین عملکرد کل ژنوتیپهاریک پیشنهاد کرد، از اثر متقابل GE برای هر ژنوتیپ به عنوان پارامتر پایداری استفاده شود، بطوریکه این اثر برای هر ژنوتیپ مجذور شده و در … Read More

مقاله – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

ج ) متغیرمستقل دوم، فشردگی سرمایه می‌باشد که کمینه آن‌ها در نمونه ۰و بیشینه آن ۰۶/۰ می‌باشد و دارای میانگین ۰۰۱۸/۰ در نمونه آماری می‌باشد.تحلیل یافته‌هاتحلیل یافته‌ها در سه بخش … Read More

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های …

تعداد شرکت های جامعه آماری ۱۱۰ شرکت جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعهنمونه آماریشرکت‌هایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف … Read More

ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های فعال در بورس …

یافته های پژوهش او نشان داد که با استفاده از تحلیل رگرسیون (بر مبنای لگاریتمی) بین سود غیر منتظره به عنوان متغیر وابسته و متغیر های مستقل پیشنهادی در سطح … Read More

بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته …

شاخص عامل تورم واریانسدر مدلهای رگرسیون خطی یکی از روشهای تخمین پارامترهای مدل،روشحداقل مربعات می باشد.یکی از مسائل ومشکلاتی که میتواند این روش را به چالش بکشد،وجود پدیدهای به نام … Read More