رابطه بین سطح فعالیت بدنی و تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

کاهش میزان تولد کودکان و کاهش مرگ و میر انسان­ها به دلیل بهبود کیفیت بهداشتی و درمانی در چند دهه اخیر سبب افزایش تعداد سالمندان در جهان گردیده است. به … Read More

پژوهش – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۱۳۸۴ ۶۵/۴۱ ۱۳۸۵ ۲۹/۴۰ ۱۳۸۶ ۴۳/۴۴ ۱۳۸۷ ۶۲/۳۹ ۱۳۸۸ ۹/۳۸ منبع: یافته های محقق۴-۴ جمع بندیدر فصل حاضر، ضمن معرفی مدل مورد استفاده در تحقیق، میزان حداقل معاش طی دو … Read More

مقاله – اندازه گیری حداقل معاش در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده …

۳-۱۰ جمع بندی ۶۵فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها۴-۱ مقدمه ۶۹۴-۲ برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی ۷۱۴-۳ محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان … Read More

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور … Read More

جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا[۲۱۱] بشرح زیر تعریف شده است:«در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از … Read More

پژوهش دانشگاهی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت …

بحث و کشمکش بر سر امتیاز نفت بالاخره با تصویب قانون منع مذاکرات درباره اعطای امتیاز نفت پایان گرفت ولی مبارزه با دولت ایران ادامه داشت و همین بحران باعث … Read More